Reklamacje i zwroty

 

I. Reklamacje dotyczące Towarów

 

1. Klinika Weterynaryjna Sp. zoo S.K  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

 

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@leki-weterynaryjne.pl  Klinika Weterynaryjna Sp. zoo S.K zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

3. Klinika Weterynaryjna Sp. zoo S.K nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

  1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Klinika Weterynaryjna Sp. zoo S.K  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klinikę Weterynaryjna Sp. zoo S.K o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Klinika Weterynaryjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Ks. J. Popiełuszki 7, 73-110 Stargard, mailowo pod adres biuro@leki-weterynaryjne.pl  lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu

X