Regulamin

REGULAMIN  INTERNETOWEJ REZERWACJI LEKÓW HURTOWNI WETERYNARYJNEJ RAGDOLL  ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO Z WYPOSAŻENIEM DLA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH  z dnia 10 listopada 2016 roku.

 

 1. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Systemu Rezerwacji Leków oraz Sklepu z wyposażeniem zakładów leczniczych;

 

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach systemu internetowej rezerwacji leków hurtowni weterynaryjnej Ragdoll w katalogu cenowym oraz sklepu internetowego ze sprzętem weterynaryjnym.

 

 1. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.leki-weterynaryjne.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia na produkty nie będące lekami;

4a. System internetowej rezerwacji leków – serwis internetowy w którym uprawniony podmiot może rezerwować leki weterynaryjne w celu nabycia ich po dostarczeniu wymaganych uprawnień i weryfikacji przez Hurtownię Weterynaryjną.

 

 1. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

5a. Katalog cenowy- produkty prezentowane w systemie rezerwacji leków.

 

 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kliniką Weterynaryjną Sp. z oo. S.K a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz systemu rezerwacji leków dostępnego pod adresem www.leki-weterynaryjne.pl.

 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.3. Sklep internetowy oraz system internetowej rezerwacji leków, działający pod adresem www.leki-weterynaryjne.pl, prowadzony jest przez Klinikę Weterynaryjną Sp. zoo Spółkę Komandytową.

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

 

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego oraz systemu internetowej rezerwacji leków dla podmiotów uprawnionych;

 

 1. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego oraz systemu internetowej rezerwacji leków dla podmiotów uprawnionych;

 

 1. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego oraz zamówień w ramach systemu internetowej rezerwacji leków dla podmiotów uprawnionych;

 

 

 1. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego oraz systemu internetowej rezerwacji leków.

 

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego oraz systemu internetowej rezerwacji leków Klient (Podmiot)powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klinika Weterynaryjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu adres internetowy www.leki-weterynaryjne.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

3.4. Klinika Weterynaryjna Sp. zoo Spółka Komandytowa może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

 1. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

 1. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 

 1. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Klinikę Weterynaryjną Sp. zoo S.K za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Kliniki Weterynaryjnej Sp. zoo K.

 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Kliniki Weterynaryjnej Sp. zoo  S.K .

 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 

 1. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

 1. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

 1. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Kliniki Weterynaryjnej Sp. zoo K.,

 

 1. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

 1. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.leki-weterynaryjne.pl , dokonać wyboru [w zależności od profilu danego sklepu można tu wymienić konkretny rodzaj towarów oraz – ewentualnie – także ich specyfikacji – np. wyboru towaru z oferty Sklepu, itp.], podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

 1. a) przedmiotu zamówienia,

 

 1. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 

 1. c) wybranej metody płatności,

 

 1. d) wybranego sposobu dostawy,

 

 1. e) czasu dostawy,

 

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kliniką Weterynaryjną Sp. zoo  S.K. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ,,Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 1. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską [lub inne metody dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru]. Koszty dostawy wynoszą https://leki-weterynaryjne.pl/wysylka-i-dostawa/. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od [1] do [7] dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.leki-weterynaryjne.pl  oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

 1. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

 1. a) przelewem na numer konta bankowego : Bank Credit Agricole nr rachunku : 11194010763171247100000000

 

 1. b) płatnością w systemie [ze wskazaniem systemu płatności elektronicznych],

 

 1. c) zapłata kartą płatniczą [z podaniem operatorów, których karty są akceptowane oraz informacje o momencie pobrania zapłaty, np. „karta kredytowa zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru”],

 

 1. d) zapłata w siedzibie firmy przy odbiorze osobistym.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy:

 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy przez konsumenta

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Poz. 827) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany

przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje

kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta

lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do

użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie

połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia jest asortyment, którego  cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na

rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. Klinika Weterynaryjna Sp. zoo S.K  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

 

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@leki-weterynaryjne.pl  Klinika Weterynaryjna Sp. zoo S.K zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

8.3. Klinika Weterynaryjna Sp. zoo S.K nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. Klinika Weterynaryjna Sp. zoo S.K  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klinikę Weterynaryjna Sp. zoo S.K o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Klinika Weterynaryjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Ks. J. Popiełuszki 7, 73-110 Stargard, mailowo pod adres biuro@leki-weterynaryjne.pl  lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 1. Zasady korzystania z Systemu Internetowej Rezerwacji Leków.

 

10.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Systemu Internetowej Rezerwacji Leków jest rejestracja, podmiotów uprawnionych do nabywania produktów leczniczych weterynaryjnych  w myśl  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz.U. 203.1271),w jego ramach

 

10.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Hurtowni Weterynaryjnej Klient

Proces rejestracji akceptuje administrator po weryfikacji wprowadzonych przez klienta danych. Czas akceptacji wynosi 1-3 dni.

 

10.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

10.4. Klinika Weterynaryjna Sp. zoo Spółka Komandytowa może pozbawić Klienta prawa do korzystania z rezerwacji internetowej leków, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów , ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) przestał być podmiotem uprawnionym do nabywania produktów leczniczych weterynaryjnych, podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

 1. b) dopuścił się za pośrednictwem systemu rezerwacji leków naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów hurtowni weterynaryjnej,

 

 1. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Klinikę Weterynaryjną Sp. zoo S.K za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Kliniki Weterynaryjnej Sp. zoo K.

 

10.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Kliniki Weterynaryjnej Sp. zoo  S.K .

 

10.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Hurtownia Weterynaryjna Ragdoll  podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

10.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 

 1. b) korzystania z Systemu internetowej rezerwacji leków w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

 1. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Systemu internetowego hurtowni niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

 1. d) korzystania ze Systemu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Kliniki Weterynaryjnej Sp. zoo K.,

 

 1. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Systemu internetowego hurtowni weterynaryjnej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

 1. f) korzystania ze Systemu Rezerwacji Leków w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa , postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. g) nieprzekazywania hasła i loginu, umożliwiających dostęp do systemu internetowej rezerwacji leków, osobom trzecim.
 2. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

11.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Systemu internetowej rezerwacji leków należy wejść na stronę internetową www.leki-weterynaryjne.pl , dokonać wyboru [w zależności od profilu danego sklepu można tu wymienić konkretny rodzaj towarów oraz – ewentualnie – także ich specyfikacji – np. wyboru towaru z oferty systemu, itp.], podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

11.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Jeżeli w zamówieniu znajdą się leki weterynaryjne, system poprosi o podanie login i hasła dostępowego podmiotu, które klient sam sobie ustala w procesie rejestracji.

 

11.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

11.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze systemu internetowej rezerwacji leków  wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

 1. a) przedmiotu zamówienia,

 

 1. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 

 1. c) wybranej metody płatności,

 

 1. d) wybranego sposobu dostawy,

 

 1. e) czasu dostawy,

 

 

11.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzenie komunikatu o aktualności wymaganych uprawnień.

 

11.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kliniką Weterynaryjną Sp. zoo  S.K. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

 

11.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ,,Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz fakturę proforma.

11.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

11.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

XII. Dostawa

 

12.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

W przypadku zakupu leków o kategorii dostępności „wydawane z przepisu lekarza weterynarii”- dostawa leków ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres zakładu leczniczego dla zwierząt lub adres hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

W przypadku zakupu leków o kategorii dostępności „wydawane bez przepisu lekarza weterynarii”- dostawa leków ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres przedsiębiorstwa, wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

12.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską przez firmy kurierskie uprawnione do przewozu leków [lub inne metody dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru]. Koszty dostawy wynoszą w zależności od wielkości zamówienia https://leki-weterynaryjne.pl/wysylka-i-dostawa/. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

12.3. Termin realizacji dostawy wynosi od [1] do [4] dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

12.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.leki-weterynaryjne.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

XIII. Ceny i metody płatności

 

13.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

13.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

 1. a) przelewem na numer konta bankowego: Bank Credit Agricole nr rachunku : 11194010763171247100000000

 

 1. b) płatnością w systemie [ze wskazaniem systemu płatności elektronicznych],

 

 1. c) zapłata kartą płatniczą [z podaniem operatorów, których karty są akceptowane oraz informacje o momencie pobrania zapłaty, np. „karta kredytowa zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru”],

 

 1. d) zapłata w siedzibie firmy przy odbiorze osobistym.

 

XIV. Prawo odstąpienia od umowy:

 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy przez konsumenta

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Poz. 827) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany

przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje

kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta

lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do

użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie

połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia jest asortyment, którego  cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na

rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 1. Reklamacje dotyczące Towarów

 

15.1. Klinika Weterynaryjna Sp. zoo S.K  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

 

15.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@leki-weterynaryjne.pl  Klinika Weterynaryjna Sp. zoo S.K zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XVI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

16.1. Klinika Weterynaryjna Sp. zoo S.K  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Systemu Internetowej Rezerwacji Leków, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

16.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klinikę Weterynaryjna Sp. zoo S.K o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Systemu Internetowej Rezerwacji Leków.

 

16.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Systemu Internetowej Rezerwacji Leków Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Klinika Weterynaryjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Ks. J. Popiełuszki 7, 73-110 Stargard, mailowo pod adres biuro@leki-weterynaryjne.pl  lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

16.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Systemu Internetowej Rezerwacji Leków .

 

XVII Zwroty

17.1 Zamiar dokonania zwrotu klient zgłasza Klinice Weterynaryjnej Sp. zoo S.K

17.2 Zwroty leków nieodpowiadających wymaganiom jakościowym,  w tym zwróconych lub wycofanych z obrotu oraz reklamowanych odbywają się na zasadach określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych, zgodnie z procedurami Hurtowni Weterynaryjnej Ragdoll

17.2 Hurtownia weterynaryjna Ragdoll prowadzi rejestr ww. zwrotów

 

XVIII  Postanowienia końcowe

 

18.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kliniką Weterynaryjną Sp. zoo S.K   a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

18.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Klinika Weterynaryjna Sp. zoo S.K  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego System Internetowej Rezerwacji Leków oraz sklep internetowy.

 

18.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

X