TRI-COC 100G *PROSZEK *TOREBKA Produkt dostępny na zamówienie

Producent

VETOS FARMA

Skład

Sulfachloropyrazyna sodowa jednowodna

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Gatunki docelowe:
Kura, Indyk, Królik

Skład:
Sulfachloropyrazyna sodowa jednowodna 30 g/100 g

Wskazania lecznicze:
Kury (brojlery, kury hodowlane): Leczenie klinicznej postaci kokcydiozy wywołanej przez E. tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis (mivati), E. praecox. Leczenie zakażeń wywołanych przez Salmonella gallinarum, po uwzględnieniu rozporządzenia (WE) nr 1177/2006 oraz aktualnych krajowych programów zwalczania salmonelli u drobiu. Wspomagająco, przy leczeniu nekrotycznego zapalenia jelit wywołanego przez Clostridium perfringens, gdy stwierdzono współistniejącą kokcydiozę. Leczenie zakaźnego kataru nosa (łac. Coryza contagiosa) wywołanego przez Haemophilus paragallinarum. Indyki (brojlery): Leczenie klinicznej postaci kokcydiozy wywołanej przez E. adenoides, E. meleagrimitis. Króliki: Leczenie zakażeń wywołanych przez Pasteurella multocida.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na sulfonamidy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Działania niepożądane:
Nieznane. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Interakcje:
Nie stosować jednocześnie z heksametyloteraminą. Stwierdzono występowanie interakcji z sulfonamidami po zastosowaniu: antykoagulantów, kumaryny, leków przeciwdrgawkowych, cyklosporyny, leków hemolitycznych, leków hepatotoksycznych, metenaminy, fenylbutazonu, penicyliny. Sulfonamidy wypierają z wiązań z białkami salicylany, pochodne pirazolonu i pochodne sulfonylomocznika. Działanie sulfonamidów mogą osłabiać lub hamować również; witaminy z grupy B, PABA i jego analogi, leki miejscowo znieczulające pokrewne PABA (prokaina), leki o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym (fenacetyna, aminofenazon) oraz krew, ropa, albuminy.

Okres karencji:
Kury tkanki jadalne: 16 dni, indyki tkanki jadalne: 28 dni, króliki tkanki jadalne: 15 dni. Nie stosować u niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia:
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Nie pić, nie jeść i nie palić podczas podawania produktu. Po każdorazowym podaniu produktu należy umyć ręce. Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy używać odzieży ochronnej, na którą składają się: rękawice i okulary ochronne oraz maski. Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na sulfonamidy powinny unikać kontaktu z produktem. Należy unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież i skórę przemyć dużą ilością wody. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody.

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.

Okres trwałości:
Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: do końca okresu ważności. Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 24 godziny.

Postać:
proszek

Opakowanie:
1 worek 100, 500 g

Pozwolenie:
2301

Dawkowanie:
Wszystkie: Podawać 120 mg produktu na kg m.c. co odpowiada 36 mg substancji czynnej na kg m.c. Kury i indyki: stosować 1 g produktu na 1l wody do picia przez 3 dni. Jeżeli drób jest zainfekowany E. tenella albo E. necatrix stężenie produktu może być zwiększone do 1,5 – 2,0 g/l wody do picia. Króliki: stosować 2 g produktu na 1l wody do picia przez 3 dni. Produkt podawać w wodzie do picia, codziennie należy przygotować świeży roztwór. Podczas leczenia roztwór produktu powinien być jedynym źródłem wody do picia dla zwierząt. Jeżeli spożycie wody jest wyższe niż przeliczona objętość, należy podać w ciągu dnia dodatkową wodę nie zawierającą produktu. Nie należy zmieniać reżimu spożycia paszy podczas trwania leczenia. Kury, których jaja nie są przeznaczone, do spożycia przez ludzi, powinny być poddane leczeniu na początku okresu znoszenia jaj.Spożycie wody może różnić się od stanu podstawowego, w zależności od temperatury otoczenia, programu oświetlenia, stosowanego systemu podawania wody do picia, stanu fizjologicznego, wieku oraz rasy. Do obliczenia stosowania przyjęto, że zwierzęta spożywają 60 ml wody na 1 kg m.c.

Producent:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy “Vetos-Farma” Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy “Vetos-Farma” Sp. z o.o.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X