RHEMOX FORTE 1000 MG/G* 1kg

Producent

LIVISTO

Skład

Amoxicillinum trihydricum

Temperatura przechowywania

15-25

Opis produktu

RHEMOX FORTE 1000 MG/G*PROSZEK DO PODANIA W WODZIE 1kg

Gatunki docelowe:
kura, kaczka,indyk

Skład:

Amoksycylina trójwodna 1000 mg (co odpowiada amoksycyklinie 871,24 mg)

Wskazania lecznicze:

Leczenie zakażeń u kur, kaczek i indyków wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na penicyliny i inne antybiotyki ß-laktamowe.
Nie stosować u przeżuwaczy, koni oraz zajęczaków i gryzoni, takich jak króliki, chomiki, myszoskoczki i świnki morskie

Działania niepożądane:

Penicyliny i cefalosporyny mogą powodować reakcje nadwrażliwości po podaniu. Reakcje alergiczne na te substancje mogą być czasami poważne. W razie wystąpienia podejrzewanych działań niepożądanych należy natychmiast przerwać leczenie.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Dawkowanie:

Następujący wzór można stosować do obliczenia ilości produktu wymaganej na dobę (w gramach):

  • Liczba ptaków x średnia żywa waga (kg)
  • 50 (dla 20 mg/kg) lub 66 (dla 15 mg/kg)

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy jak najdokładniej ustalić masę ciała, aby uniknąć podawania za małych dawek. Ilość spożywanej wody z lekiem zależy od stanu klinicznego ptaków. W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania stężenie amoksycyliny należy odpowiednio dostosować z uwzględnieniem spożycia wody. Należy stosować odpowiednio skalibrowany sprzęt do ważenia w celu odmierzenia obliczonej ilości produktu. Rozpuszczalność w wodzie zależy od temperatury i jakości wody oraz od czasu i intensywności mieszania. W przypadku najgorszych warunków (4°C i miękka woda) maksymalna rozpuszczalność wynosi około 1,0 g/l, ale zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury. W temperaturze 20°C i w przypadku twardej wody maksymalna rozpuszczalność zwiększa się do co najmniej 2,1 g/l. Należy zapewnić całkowite rozpuszczenie proszku. Roztwory podstawowe i stosowanie dozowników: należy uważać, aby nie przekroczyć maksymalnej rozpuszczalności, co może się wydarzyć w podanych warunkach. Dostosować ustawienia prędkości przepływu pompy dozującej zgodnie ze stężeniem roztworu podstawowego i spożyciem wody przez leczone zwierzęta. Umiarkowany wzrost temperatury i ciągłe mieszanie mogą pomóc w zwiększeniu rozpuszczalności.

Kury

Zalecane dawkowanie to 15 mg amoksycyliny trójwodnej/kg masy ciała.
Całkowity czas leczenia powinien wynosić 3 kolejne dni lub w ciężkich przypadkach 5 kolejnych dni.

Kaczki

Zalecane dawkowanie to 20 mg amoksycyliny trójwodnej/kg masy ciała przez 3 kolejne dni.

Indyki

Zalecane dawkowanie to 15-20 mg amoksycyliny trójwodnej/kg masy ciała przez 3 kolejne dni lub w
ciężkich przypadkach przez 5 kolejnych dni.

Droga podania:

Produkt podaje się w wodzie do picia. Roztwór należy przygotować ze świeżą wodą z kranu bezpośrednio przed użyciem. Niezużytą wodę z lekiem należy usunąć po 24 godzinach. W celu zapewnienia spożycia wody z lekiem zwierzęta nie powinny mieć dostępu do innych źródeł wody podczas leczenia.

Okres karencji:

  • Kury (tkanki jadalne): 1 dzień
  • Kaczki (tkanki jadalne): 9 dni
  • Indyki (tkanki jadalne): 5 dni

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Nie stosować na 3 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Brak

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Stosowanie produktu powinno odbywać się na podstawie przeprowadzonych badań wrażliwości i powinno uwzględniać oficjalne i lokalne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków.
Oporność na amoksycylinę może się różnić. Dlatego stosowanie produktu powinno być uzależnione od hodowli i badania wrażliwości mikroorganizmów z przypadków chorobowych w gospodarstwie lub z niedawnych wcześniejszych doświadczeń w danym gospodarstwie.
Niewłaściwe stosowanie produktu może zwiększyć częstość występowania bakterii opornych na amoksycylinę i może zmniejszyć jego skuteczność.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Unikać wdychania pyłu. Nosić jednorazową półmaskę do ochrony dróg oddechowych zgodną z normą europejską EN149 lub wielorazowy sprzęt do ochrony dróg oddechowych zgodny z normą europejską EN140 z filtrem zgodnym z EN143.

Podczas przygotowywania i podawania wody z lekiem należy nosić rękawice.
Po zastosowaniu produktu lub wody z lekiem należy umyć skórę narażoną na styczność.
Umyć ręce po użyciu.

Penicyliny i cefalosporyny mogą powodować nadwrażliwość (alergię) po wstrzyknięciu, inhalacji, połknięciu lub styczności ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do reakcji krzyżowych na cefalosporyny i na odwrót. Reakcje alergiczne na te substancje mogą być czasami poważne.
Należy unikać kontaktu z produktem w przypadku stwierdzonego uczulenia lub w przypadku zaleconego unikania pracy z tego typu produktami

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Działanie bakteriobójcze amoksycyliny jest neutralizowane przez jednoczesne stosowanie leków o bakteriostatycznym mechanizmie działania.
Nie stosować jednocześnie z neomycyną, ponieważ blokuje ona wchłanianie penicylin podawanych doustnie.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Warunki przechowywania i transportu:
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w suchym miejscu.
Worek przechowywać szczelnie zamknięty po pierwszym otwarciu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
Wodę zawierającą produkt leczniczy, która nie będzie spożyta w ciągu 24 godzin, należy usunąć.
Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie

Postać:

Proszek biały do prawie białego

Opakowanie:

Saszetki z folii PET/ALU/PE zawierające 100 g, 200 g, 0,5 kg, 1 kg, lub 5 kg
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Pozwolenie:

2686/17

Podmiot odpowiedzialny:

LIVISTO Sp. z o.o
Chwaszczyńska 198a
81-571 Gdynia
Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Nowości

X