POLISULFAMID 250ML *ROZTWÓR *BUTELKA

Producent

BIOWET PUŁAWY

Skład

Sulfadymidyna sodowa Sulfacetamid sodowy Sulfatiazol sodowy

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Gatunki docelowe:
Bydło, Koń, Świnia, Pies

Skład:
Sulfadymidyna sodowa – 50mg/ml
Sulfacetamid sodowy – 40 mg/ml
Sulfatiazol sodowy – 30 mg/ml

Wskazania lecznicze:
Mikroorganizmy wrażliwe na działanie sulfonamidów zawartych w Polisulfamidzie: – Gram- dodatnie bakterie: wrażliwe szczepy gronkowców, paciorkowców, Bacillus anthracis, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Nocardia spp. – Gramujemne bakterie: wrażliwe szczepy Shigella spp., Salmonell spp., E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Pasteurella spp, Proteus spp. – Wrażliwe szczepy riketsji i niektórych pierwotniaków – Toxoplasma spp.

Psy:
Pierwotne i wtórne zakażenia układu oddechowego, w tym zapalenie krtani, oskrzeli i płuc wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na działanie Polisulfamidu. Zakażenia tkanek miękkich. Zapalenie jelit na tle zakażeń pałeczkami z rodzaju Salmonella.

Świnie:

Zakażenia bakteryjne układu oddechowego w tym zakaźne zanikowe zapalenie nosa świń. Zakażenia przewodu pokarmowego na tle E. coli. Zakażenia układu moczowopłciowego: zapalenie pęcherza moczowego i dróg moczowych, zespół MMA, infekcje poporodowe.

Konie:

Zakażenia układu oddechowego wywołane przez Streptococcus equi. Zakażenia układu pokarmowego, moczowopłciowego i tkanek miękkich wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na działanie Polisulfamidu.

Bydło (cielęta):

Bakteryjne zapalenia układu oddechowego, syndrom oddechowy bydła, enzootyczna bronchopneumonia cieląt. Kolibakterioza cieląt, dyfteroid cieląt wywołany przez wrażliwe szczepy Fusobakterium necrophorum Mastitis na tle infekcji gronkowcowych.

Owca:

Bakteryjne zapalenia układu oddechowego i jelit.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą Nie stosować w zwierząt z niewydolnością nerek i wątroby, choroby układu krwiotwórczego u zwierząt odwodnionych lub w przypadku ograniczonego poboru wody przez zwierzę. Nie stosować u samic ciężarnych i zwierząt bardzo młodych

Działania niepożądane:
Podanie produktu może powodować utrudnione oddawania moczu, zmętnienie moczu, krwiomocz oraz u zwierząt nadwrażliwych na sulfonamidy hematurię i apatię. Produkt podany domięśniowo lub podskórnie może powodować powstanie reakcji miejscowych w postaci obrzęku.
Skutki uboczne stosowania sulfonamidów mogą wyrażać się reakcjami nadwrażliwości lub bezpośrednim efektem toksycznym. Reakcje nadwrażliwości mogą manifestować się wystąpieniem pokrzywki, anafilaksją, gorączką, zapaleniami stawów, anemią hemolityczną, agranulocytozą, a także zmianami skórnymi. Niekiedy może dojść do wystąpienia hematurii, oraz obstrukcji kanalików nerkowych, krystaluria.
Szybki wlew dożylny powoduje powstanie efektu toksycznego, którego objawami klinicznymi są słabość mięśni, ataksja, ślepota i zapaść. Niekiedy mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, będące następstwem bakteriostatycznego wpływu sulfonamidów na mikroflorę przewodu pokarmowego. Szczególnie sytuacja ta dotyczy przeżuwaczy, u których na skutek bakteriostazy mikroflory przedżołądków może dochodzić także do zaburzeń w syntezie witaminy B.
Długotrwałe podawanie sulfonamidów może prowadzić także do uszkodzenia szpiku kostnego, a co za tym idzie do wystąpienia anemii aplastycznej, granulocytopenii i trombocytopenii. Długotrwała terapia wysokimi dawkami może powodować zapalenie wątroby, żółtaczkę, zapalenie nerwów, zwyrodnienia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, zapalenie jamy ustnej oraz suche zapalenie rogówki. U psów w wyniku stosowania leku może dochodzić do hyperplazji grasicy lub hypotyrhyroidyzmu.
Czasami sulfonamidy mogą działać jako fotosynsybilatory. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Okres karencji:
Bydło, owce:
Tkanki jadalne – 10 dni Mleko – 5 dni
Świnie:
Tkanki jadalne – 10 dni
Nie stosować u koni, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi

Specjalne ostrzeżenia:
Sulfonamidy są mniej efektywne w wydzielinie ropnej i tkankach uległych martwicy.
W trakcie leczenia zwierzęta powinny być bacznie obserwowane, czy nie występują u nich objawy związane z utrudnionym oddawaniem moczu, zmętnienie moczu lub krwiomocz. U zwierząt nadwrażliwych na sulfonamidy może wystąpić hematuria lub apatia. Podawanie leku należy wówczas przerwać. Szczególnie wrażliwe na działanie sulfonamidów są psy, zwłaszcza ras dużych, u których po podaniu leku mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości Przy przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie Nie stosować w ciąży. Produkt może być stosowany w okresie laktacji Nie stosować z urotropiną i środkami miejscowo znieczulającymi z grupy estrów kwasu
p-aminobenzoesowego.
Nie stosować z kwasem acetylosalicylowym Sulfonamidy mogą przemieszczać leki mocno wiążące się z białkami, takie jak metotreksat, warfarynę, fenylobutazon, środki moczopędne tiazydowe, salicylany, probenecid. Z tego względu należy monitorować stężenie wymienionych środków. Równoległe użycie środków supresyjnych dla szpiku kostnego pogłębia leukopenię i trombocytopenię. Jednoczesne stosowanie z lekami hepatotoksycznymi zwiększa ich negatywne działanie na wątrobę. Z uwagi na fakt, że bakteriostatyczne działanie sulfonamidów może interferować z bakteriobójczym działaniem penicylin, nie zaleca się ich równoległego stosowania Przedawkowanie prowadzi do wystąpienia objawów ze strony układu nerwowego, np. niezborność ruchowa, znaczną osowiałość, a w ciężkich zatruciach śpiączka. Przedawkowanie może prowadzić do wystąpienia z niewydolności krążenia. U bydła ostre zatrucie może przybierać objawy wstrząsu, charakteryzujące się drżeniem mięśni, zwiotczeniem mięśni i zaburzeniami widzenia.
Długotrwałe podawanie sulfonamidów może prowadzić także do uszkodzenia szpiku kostnego, a co za tym idzie do wystąpienia anemii aplastycznej, granulocytopenii i trombocytopenii. Długotrwała terapia wysokimi dawkami może powodować zapalenie wątroby, żółtaczkę, zapalenie nerwów, zwyrodnienia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, zapalenie jamy ustnej oraz suche zapalenie rogówki.
U psów w wyniku długotrwałego stosowania leku może dochodzić do hyperplazji grasicy lub hypotyrhyroidyzmu. W przypadku przedawkowania stosować leczenie objawowe. Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH
Z TEGO PRODUKTU
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wrzucać do śmieci O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Jest to ważne ze względu na ochronę środowiska

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci Przechowywać w temperaturze + 2°C do + 8°C. Chronić od światła. Nie zamrażać Nie używać po upływie terminu podanym na etykiecie Po pierwszym otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 28 dni

Okres trwałości:
2 lata.

Postać:
roztwór inj.

Opakowanie:
1 butelka 250ml.

Pozwolenie:
0789/99

Dawkowanie:
Wszystkie: Polisulfamid może być podawany dożylnie, domięśniowo, dootrzewnowo, a w razie konieczności również podskórnie. Pierwsza dawka dla wszystkich gatunków zwierząt wynosi: 0,4-1,0 ml Polisulfamidu/kg m.c. tj. 48-120 mg sulfonamidów/kg m.c. Pierwszą dawkę najlepiej wprowadzać dożylnie, co pozwala na osiągnięcie wysokiego stężenia leku we krwi. Długość terapii przy stwierdzonej antybiogramem skuteczności Polisulfamidu wynosi 5 – 7 dni. W następnych dniach podaje się 2/3 – 1/2 dawki początkowej

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Po podaniu dawki zbyt niskich lub zbyt krótko trwająca terapia powoduje powstawanie oporności bakterii na sulfonamidy. Dlatego celowość użycia sulfonamidów musi być potwierdzona wynikami antybiogramu. Podczas kuracji zwierzęta należy obficie poić lub zapewnić swobodny dostęp do wody w celu przeciwdziałania powstaniu krystlurii. Polisulfamid podawany domięśniowo lub podskórnie powinien być wstrzykiwany w kilku różnych miejscach, a przy podawaniu dożylnym, produkt powinien być ogrzany do temperatury ciała Dożylnie należy podawać powoli

Producent:
Biowet Puławy Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny:
Biowet Puławy Sp. z o.o.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

bestseller
bestseller
bestseller
X