METACAM ORAL /KOTY/ 15ML *ZAWIESINA *FLAKON

Producent

BOEHRINGER

Skład

Meloksykam

Data ważności

.

Temperatura przechowywania

<25

Opis produktu

Gatunki docelowe:
Kot

Skład:
Jeden ml zawiera:
Substancja czynna: Meloksykam   0,5 mg (co odpowiada 0,017 mg w jednej kropli)
Substancja pomocnicza: Benzoesan sodu   1,5 mg (co odpowiada 0,5 mg w jednej kropli)

Skład jakościowy substancji pomocniczych
Benzoesan sodu
Sorbitol,płynny
Glycerol
Sacharynian sodowy
Ksylitol
Dwuwodny dwuwodorofosforan (V) sodu
Krzemionka koloidalna bezwodna
Celuloza hydroksyetylowa
Kwas cytrynowy
Aromat miodowy
Woda oczyszczona

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Grupa farmakoterapeutyczna: preparat przeciwzapalny i przeciwreumatyczny, nie sterydowy (oksamy).
kod ATCvet: QM01AC06

Właściwości farmakodynamiczne
Meloksykam jest niesterydowym lekiem przeciwzapalnym (NSAID) należącym do grupy oksamu i działając poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn, wywołuje efekt przeciwzapalny, przeciwbólowy, przeciwwysiękowy i przeciwgorączkowy. Meloksykam zmniejsza nacieki leukocytów do tkanki objętej procesem zapalnym. W mniejszym stopniu hamuje wywoływaną kolagenem agregację trombocytów. Badania in vitro i in vivo wykazały, że meloksykam w większym stopniu hamuje cyklooksygenazę-2 (COX-2) niż cyklooksygenazę-1 (COX-1).

Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
U zwierząt poszczących w momencie podania leku, maksymalne stężenie w osoczu krwi osiągane jest po ok. 3 godzinach. Gdy zwierzę pobiera lek wraz z pokarmem, wchłanianie może być lekko opóźnione.
Dystrybucja
Podczas stosowania dawki leczniczej istnieje liniowa zależność między podaną dawką, a koncentracją meloksykamu w osoczu krwi. Ponad 97% meloksykamu wiąże się z białkami osocza krwi.
Metabolizm
Meloksykam jest stwierdzany przede wszystkim w osoczu krwi i wydalany jest głównie z żółcią w moczu zawarte są śladowe ilości substancji wyjściowej. Pięć metabolitów meloksykamu zostało wykrytych jako nieaktywnych farmakologicznie.
Meloksykam metabolizowany jest do alkoholu, pochodnej kwasowej i kilku spolaryzowanych metabolitów. Podobnie jak w badaniach na innych gatunkach zwierząt, u kota główną drogą bioprzemiany meloksykamu jet oksydacja.
Eliminacja
Okres półtrwania eliminacji meloksykamu wynosi 24 godziny. Obecność metabolitów substancji czynnej we moczu i w kale oraz ich brak w osoczu krwi wskazuje na szybki proces wydalania. 21% podanej dawki substancji czynnej wydalane jest z moczem (2% jako niezmieniony meloksykam, 19% jako metabolity) a 79% dawki wydalane jest z kałem (49% jako niezmieniony meloksykam, 30% jako metabolity).

Wskazania lecznicze:
Leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu pooperacyjnego i stanów zapalnych po zabiegach chirurgicznych u kotów jak np. zabiegi ortopedyczne i zabiegi na tkankach miękkich.
Leczenie bólu i stanu zapalnego w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu kostno mięśniowego kotów.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u samic ciężarnych lub w okresie laktacji.
Nie stosować u kotów z objawami schorzeń przewodu pokarmowego takimi jak podrażnienie i krwawienie, z upośledzoną wydolnością wątroby, serca lub nerek oraz ze schorzeniami krwotocznymi.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynną lub jakąkolwiek substancje pomocniczą.
Nie stosować u kotów w wieku poniżej 6 tygodni życia.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone.

Działania niepożądane:
Rzadko działania niepożądane typowe dla niesterydowych środków przeciwzapalnych (NSAID) takie jak spadek apetytu, wymioty, biegunka, krwawienie z przewodu pokarmowego, letarg, zaburzenia pracy nerek były obserwowane.W bardzo rzadkich przypadkach zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych było obserwowane.
Działania te w większości przypadków mają charakter przejściowy, zanikając po przerwaniu leczenia, tylko w bardzo rzadkich przypadkach prowadzą do poważnych i ciężkich powikłań.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne
Meloksykam charakteryzuje się u kotów wąskim marginesem bezpieczeństwa terapeutycznego i kliniczne objawy przedawkowania mogą pojawić się już po stosunkowo niewielkim przedawkowaniu.
W przypadku przedawkowania, można się spodziewać, że objawy niepożądane, wymienione wyżej mogą być poważniejsze i częstsze. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

Interakcje:
Inne niesterydowe leki przeciwzapalne (NSAID), środki moczopędne, przeciwzakrzepowe, antybiotyki aminoglikozydowe i substancje silnie wiążące białka mogą działać konkurencyjnie
w stosunku do wiązania się z receptorami i tym samym prowadzić do działania toksycznego. Metacam nie może być stosowany w połączeniu z innymi NSAID lub glukokortykosteroidami.
Należy unikać równoczesnego podawania z lekami o potencjalnym działaniu nefrotoksycznym.
Leki przeciwzapalne inne niż Metacam 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla kotów w pojedynczej dawce wynoszącej 0,2 mg/kg zastosowane przed podaniem Metacamu mogą nasilać lub wywoływać dodatkowe działania niepożądane.Z tego względu przed rozpoczęciem leczenia Metacamem należy przestrzegać okresu wolnego między zastosowaniem innych leków przeciwzapalnych wynoszącego, co najmniej 24 godziny. Długość tego okresu powinna uwzględnić jednak właściwości farmakologiczne preparatu użytego poprzednio.

Okres karencji:
Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia:
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Unikać stosowania u zwierząt odwodnionych, z objawami hypowolemii lub z obniżonym ciśnieniem krwi ze względu na ryzyko uszkodzenia nerek.

Ból pooperacyjny i stan zapalny po zabiegach chirurgicznych:
W przypadku nieskutecznego zmniejszenia bólu, należy zastosować leczenie przeciwbólowe z zastosowaniem o większej ilości preparatów.
Przewlekłe schorzenia układu kostno-mięśniowego:
Efekty długotrwałego leczenia powinny być monitorowane w regularnych odstępach czasu przez lekarza weterynarii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom
Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na niesterydowe leki przeciwzapalne (NSAID) powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Po przypadkowym spożyciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną oraz udostępnić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Warunki przechowywania i transportu:
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Okres trwałości:
Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży:
Butelka 3 ml:   2 lata.
Butelka 10 ml, 15 ml i 30 ml :   3 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego:
Butelka 3 ml:   14 dni.
Butelka 10 ml, 15 ml i 30 ml:   6 miesięcy.

Postać:
zawiesina doustna

Opakowanie:
1 butelka 3, 10, 15ml.

Pozwolenie:
EU/2/97/004/x, gdzie x to w zależności od pojemności: 034, 033, 026, 049

Dawkowanie:
Kot: Ból pooperacyjny i zapalenie po zabiegach chirurgicznych:
Po pierwszym dniu leczenia preparatem Metacam 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla kotów należy kontynuować leczenie 24 godziny później preparatem Metacam 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla kotów zawierającym 0,05 mg meloksykamu/kg masy ciała.Kolejna dawka doustna może być podawana raz dziennie (w odstępach 24-godzin) przez okres do 4 dni.

Ostre schorzenia układu kostno mięśniowego:
W pierwszym dniu leczenia należy podać pojedynczą dawkę doustną wynoszącą 0,2 mg meloksykamu/kg masy ciała.Leczenie należy kontynuować raz dziennie poprzez podanie doustne
(w odstępach 24-godzin) dawki zawierającej 0,05 mg meloksykamu/kg masy ciała przez cały okres występowania ostrego bólu niechirurgicznego i zapalenia.

Przewlekłe schorzenia układu kostno-mięśniowego
W pierwszym dniu leczenia należy zastosować jednokrotną doustną dawkę początkową w ilości 0,1 mg meloksykamu /kg masy ciała. Leczenie kontynuować jednorazową dzienną dawką podtrzymującą (w odstępach 24-godzin) w wysokości 0,05 mg/ meloksykamu /kg masy ciała.
Spodziewany efekt kliniczny leczenia powinien wystąpić po 7 dniach. Jeżeli po 14 dniach stosowania brak jest poprawy klinicznej należy przerwać leczenie.

Droga i sposób podawania:
Podawanie przy użyciu kroplomierza z butelki:
Dawka 0,2 mg meloksykamu/ kg masy ciała:   12 kropli / kg masy ciała
Dawka 0,1 mg meloksykamu/ kg masy ciała:   6 kropli / kg masy ciała
Dawka 0,05 mg meloksykamu/ kg masy ciała:   3 krople / kg masy ciała
Przy rozpoczęciu leczenia schorzeń układu kostno-mięśniowego dawka 4-krotnie przewyższająca najmniejszą dopuszczalną dawkę (0,05 mg meloksykamu/kg masy ciała) jest zalecana.

Podawanie przy użyciu strzykawki odmierzającej:
Konus strzykawki odmierzającej jest dopasowany do otworu kroplomierza butelki, a strzykawka jest wyskalowana z określeniem dawki 0,05 mg meloksykamu/kg masy ciała. Dlatego, rozpoczynając leczenie przewlekłych schorzeń układu kostno-mięśniowego pierwszego dnia należy podać dwukrotną dawkę podtrzymującą.
Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć. Podawać doustnie bezpośrednio do pyska lub po zmieszaniu z pokarmem. Zawiesina może być podawana przy pomocy kroplomierza będącego częścią butelki dla kotów o różnej masie ciała. Zamiennie, dla kotów o masie ciała powyżej 2 kg można zastosować strzykawkę odmierzającą dołączoną do opakowania.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność dawkowania. Zalecana dawka nie powinna być przekraczana.
Unikać zanieczyszczenia leku podczas stosowania.

Producent:
Labiana Life Sciences S.A.

Podmiot odpowiedzialny:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X