MELOVEM 5 MG/ML 100 ML *ROZTWÓR *FLAKON

Producent

DOPHARMA RESEARCH B.V.

Skład

Meloksykam

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Gatunki docelowe:
Bydło, Świnia

Skład:
Każdy ml zawiera:
Substancja czynna:
Meloksykam 5 mg
Substancje pomocnicze:
Akohol benzylowy 50 mg

Wykaz substancji pomocniczych
– Alkohol benzylowy
– Kwas solny
– Chlorek sodu
– Macrogol 400
– Macrogol 1500
– Meglumina
– Woda do wstrzykiwań

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Grupa farmakoterapeutyczna: preparat przeciwzapalny i przeciwreumatyczny, niesterydowy (oksamy).
Kod ATCvet: QM01AC06

Właściwości farmakodynamiczne
Meloksykam jest niesterydowym środkiem przeciwzapalnym (NSAID) należącym do grupy pochodnych kwasu enolowego, który działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn i wywołuje przez to efekt przeciwzapalny, przeciwbólowy, przeciwwysiękowy i przeciwgorączkowy.
Meloksykam posiada właściwości anty-endotoksyczne, które zostały wykazane hamowaniem produkcji tromboksanu B2 wywołanej podaniem endotoksyny E.coli u cieląt i świń.

Właściwości farmakokinetyczne
Wchłanianie
Po jednokrotnym wstrzyknięciu podskórnym meloksykamu u młodego bydła w dawce 0,5 mg /kg, wartość Cmax wynosi 2,1 µg/ml i jest osiągana po 7,7 godzinach.
Po jednokrotnym wstrzyknięciu domięśniowym meloksykamu u świń w dawce 0,4 mg /kg, wartość Cmax wynosi od 1.1. do 1.5 µg/ml i jest osiągana po 1 godzinie od podania.
Dystrybucja
Ponad 98 % meloksykamu jest wiązane z białkami osocza krwi. Najwyższe stężenia meloksykamu obserwuje się w wątrobie i w nerkach. Porównywalnie niskie stężenia wykrywane są w mięśniach szkieletowych i w tłuszczu.
Metabolizm
Meloksykam jest stwierdzany głównie w osoczu krwi. U bydła meloksykam jest wydalany głównie z mlekiem i żółcią, podczas gdy mocz zawiera tylko śladowe ilości substancji macierzystej.
Meloksykam metabolizowany jest do alkoholu, do pochodnej kwasowej i do kilku metabolitów polarnych. Wykazano, że wszystkie główne metabolity są farmakologicznie nie aktywne.
Eliminacja
Okres półtrwania eliminacji meloksykamu u młodego bydła po podaniu podskórnym wynosi 26 godzin. U świń po podaniu domięśniowym średni okres półtrwania eliminacji w osoczu krwi wynosi w przybliżeniu 2,5 godziny. Około 50 % podanej dawki jest wydalane z moczem a pozostała część z kałem.

Wskazania lecznicze:
Bydło:
Do stosowania w ostrych stanach zapalnych układu oddechowego u bydła, w połączeniu z odpowiednim leczeniem antybiotykowym, w celu zmniejszenia objawów klinicznych.
Do stosowania w przypadku biegunki w połączeniu z odpowiednią doustną terapią nawadniającą w celu zmniejszenia objawów klinicznych u cieląt w wieku powyżej jednego tygodnia życia
i u młodego bydła przed okresem laktacji.

Świnie:
Do stosowania w przebiegu niezakaźnych schorzeń układu ruchu w celu zmniejszenia kulawizny i zapalenia.
Zmniejszenie bólu pooperacyjnego towarzyszącego mniejszym zabiegom chirurgicznym na tkankach miękkich takim jak kastracja.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u zwierząt z upośledzoną funkcją wątroby, serca lub nerek, u zwierząt ze schorzeniami krwotocznymi lub w przypadku występowania zmian wrzodowych w przewodzie pokarmowym.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą.
W leczeniu biegunki u bydła nie stosować u zwierząt poniżej jednego tygodnia życia.
Nie stosować u świń w wieku poniżej dwóch dni życia.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
Bydło: Może być stosowany w okresie ciąży.
Świnie: Może być stosowany w okresie ciąży i w laktacji.

Działania niepożądane:
W badaniach klinicznych po podaniu podaniu podskórnym u bydła zaobserwowano liczne przypadki przejściowego obrzęku w miejscu wstrzyknięcia. Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia może być bolesny.
W badaniach klinicznych po podaniu domięśniowym u świń zaobserwowano liczne przypadki przejściowego obrzęku  w miejscu wstrzyknięcia.
W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do reakcji anafilaktycznej, którą należy leczyć objawowo.

Przedawkowanie (objawy, postępowanie, odtrutki), jeśli dotyczy
W przypadku przedawkowania należy podjąć leczenie objawowe.

Interakcje:
Nie stosować równocześnie z glukokortykosteroidami, z innymi niesterydowymi środkami przeciwzapalnymi (NSAID) lub ze środkami przeciwzakrzepowymi.

Okres karencji:
Bydło:
Tkanki jadalne: 15 dni.
Preparat niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko do spożycia przez ludzi.
Świnie:
Tkanki jadalne: 5 dni.

Specjalne ostrzeżenia:
Specjalne środki ostrożności dla każdego docelowych gatunków zwierząt
Podanie prosiętom produktu leczniczego Melovem przed zabiegiem kastracji z mniejsza ból pooperacyjny. Aby uzyskać zniesienie bólu podczas zabiegu chirurgicznego potrzebne jest, równoczesne podanie odpowiedniego środka znieczulającego/uspokajającego.
W celu osiągnięcia najlepszego efektu zmniejszającego ból pooperacyjny produkt Melovem powinien być podany na 30 minut przed zabiegiem.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
W przypadku wystąpienia działania niepożądanych, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii.
Ze względu na ryzyko wystąpienia efektu nefrotoksycznego, unikać stosowania u zwierząt silnie odwodnionych, z hypowolemią lub z obniżonym ciśnieniem krwi, wymagających pozajelitowego nawadniania.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom
Przypadkowe samowstrzyknięcie może spowodować bolesność. Osoby o znanej nadwrażliwości na niesterydowe środki przeciwzapalne (NSAID) powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
W przypadku samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Unikać zanieczyszczenia podczas stosowania leku.

Warunki przechowywania i transportu:
Fiolkę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Niniejszy produkt leczniczy nie wymaga przechowywania w specjalnych warunkach.

Okres trwałości:
Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
Okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

Postać:
roztwór inj.

Opakowanie:
1 fiolka 100ml.

Pozwolenie:
EU/2/09/098/001

Dawkowanie:
Bydło: Pojedyncze wstrzyknięcie podskórne w dawce 0,5 mg meloksykamu/kg masy ciała (t.j. 10,0 ml/100 kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową lub leczeniem nawadniającym, gdy jest to właściwe.
Świnia: Zaburzenia ruchu;
Pojedyncze wstrzyknięcie domięśniowe w dawce 0,4 mg meloksykamu/kg masy ciała (t.j. 2,0 ml/ 25kg masy ciała). Jeśli zachodzi konieczność, powtórne podanie meloksykamu jest zalecane po
24 godzinach. Zaleca się, aby drugie podanie zastosować w inne miejsce gdyż badania tolerancji miejscowej były przeprowadzone tylko po pojedynczym podaniu.
Zmniejszenie bólu pooperacyjnego:
Pojedyncze wstrzyknięcie domięśniowe w dawce 0,4 mg meloksykamu/kg masy ciała (t.j. 0,4 ml/ 5 kg masy ciała) przed operacją.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność dawkowania a w szczególności na użycie odpowiedniej wielkości strzykawki i dokładne określenie masy ciała.

Producent:
Dopharma Research B.V.

Podmiot odpowiedzialny:
Dopharma Research B.V.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X