LEWAMIZOL 10% 300 G *PROSZEK *PUDEŁKO`

Producent

BIOWET DRWALEW

Skład

LEWAMIZOL

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

100 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla bydła, świń, owiec, kur, gęsi

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna
ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Lewamizol 10%, 100 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla bydła, świń, owiec, kur, gęsi

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI
1 g produktu zawiera:
Substancja czynna:
Lewamizolu chlorowodorek 100 mg

WSKAZANIA LECZNICZE
Wskazaniem do stosowania leku jest zwalczanie inwazji pasożytniczych:
1. u bydła – pasożytów przewodu pokarmowego – węgorczycy Strongyloides papillosus, nicieni z rodziny Trichostrongylidae (Trichostrongylus axei), nicieni z rodziny Ostertagia (Ostertagia ostertagi) z wyjątkiem larw drzemiących,, nicieni z rodzaju Haemonchus (Haemonchus placei), nicieni z rodzaju Coopera sp.,
– pasożytów układu oddechowego – nicieni z rodzaju Dictyocaulus ( Dictyocaulus viviparus), oraz nicieni z rodzajów Setaria i Thelazia.
2. u owiec – nicieni żołądkowo-jelitowych: z rodzaju Haemonchus (Haemonchus contortus), Ostertagia (Ostertagia circumcincta), Coopera sp., tęgoryjców Bunostomum sp., płucniaków Dictyocaulus sp., Protostrongylus sp.,
3. u świń – w zwalczaniu węgorków Strongyloides ransomi, glist Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum, oraz płucniaków z rodziny Metastrongylidae.
4. u kur ( kurcząt) – w zwalczaniu nicieni jelitowych Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria obsignata oraz bytujących w tchawicy Syngamus trachea.
5. u gęsi – w zwalczaniu m.in. bytujących w żołądku nicieni Amidostomum anseris.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
U bydła po podaniu lewamizolu w dawkach terapeutycznych (ok. 7,5 mg/kg m.c.) można sporadycznie zaobserwować następujące objawy: nadmierne ślinienie, podniecenie i niepokój, drgawki, potrząsanie głową.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka
na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Bydło, świnia, owca, kura, gęś

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA(-I) I SPOSÓB PODANIA
Produkt podaje się rozpuszczony w wodzie do picia w następujących dawkach:

Bydło:
na 100 kg m.c. – 750 mg chlorowodorku lewamizolu (7,5 g produktu)

Owca:
do 15 kg m.c. – 120 mg chlorowodorku lewamizolu (1,2 g produktu)
do 25 kg m.c. – 190 mg chlorowodorku lewamizolu(1,9 g produktu)
do 35 kg m.c. – 260 mg chlorowodorku lewamizolu (2,6 g produktu)
do 70 kg m.c. – 520 mg chlorowodorku lewamizolu (5,2 g produktu)
powyżej 70 kg m.c.- 650 mg chlorowodorku lewamizolu (6,5 g produktu)

Świnia:
7,5 mg chlorowodorku lewamizolu/ na kg m.c
Ciężarne maciory odrobaczyć najpóźniej na 14 dni przed porodem, a następnie leczenie powtórzyć w tej samej dawce po odsadzeniu prosiąt.
Prosięta odrobaczać zaraz po odsadzeniu w tej samej dawce w czasie porannego karmienia.

Kura:
30 mg chlorowodorku lewamizolu /kg m.c.

Gęś:
30 mg chlorowodorku lewamizolu /kg m.c.

Do opakowania dołączona jest miarka dozująca.
Roztwór po rozpuszczeniu musi zostać zużyty bezpośrednio po przygotowaniu. Zaleca się zastosowanie odpowiednich ilości wody, tak by nie pozostawała w zbiornikach do pojenia, według wzoru:

Rodzaj zwierzęcia

Ilość zwierząt

Waga zwierząt

Ilość potrzebnej do użycia wody

Bydło

10 sztuk

po 100 kg

15 – 20 l

Owce

10 sztuk
10 sztuk
10 sztuk
10 sztuk

do 15 kg
do 25 kg
do 35 kg
do 75 kg

ok.2 l
ok.2 l
ok.2 l
ok.5l

Świnie

10 sztuk
10 sztuk
10 sztuk

do 30 kg
od 50 kg
od 100 kg

ok.3l
ok. 5l
ok.10l

Kura

10 sztuk

każda masa

0,1l – 0,2 l

Gęś

10 sztuk

każda masa

0,1 l- 0,2l

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
W celu prawidłowego podawania produktu należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej ulotce informacyjnej.

OKRES KARENCJI
Tkanki jadalne:
Bydło – 14 dni.
Świnia – 28 dni.
Owca – 21 dni.
Kura – 7 dni.
Gęś – 7 dni.
Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Nie stosować u bydła i owiec w okresie laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić przed światłem.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.
Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: zużyć natychmiast po przygotowaniu.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Należy unikać wymienionych poniżej praktyk, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju oporności i w konsekwencji prowadzić do braku skuteczności terapii:
– zbyt częstego i powtarzanego stosowania środków przeciwpasożytniczych należących do tej samej klasy przez długi okres czasu
– podawania zbyt małych dawek, wynikające z niedoszacowania masy ciała, niewłaściwego sposobu podawania produktu lub braku urządzeń dozujących umożliwiających podanie odpowiedniej dawki. Przypadki kliniczne, w których występuje podejrzenie o wystąpieniu oporności na lek, należy zbadać stosując odpowiednie testy ( np. Faecal Egg CountReduction Test). W przypadku,
gdy wynik testu/ów wskazuje na duże prawdopodobieństwo istnienia oporności na lek, należy zastosować lek należący do innej klasy farmakologicznej i posiadający inny mechanizm działania.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania:

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Brak.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produktu leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Osoby o znanej nadwrażliwości na lewamizol powinny unikać kontaktu z produktem.
Po przypadkowym połknięciu preparatu przez podającego należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjna lub opakowanie.
W bardzo rzadkich przypadkach lewamizol może wywołać idiosynkrazję i zmiany w obrazie krwi, takie jak agranulocytoza, neutropenia. Jeśli w wyniku kontaktu z produktem pojawią się takie objawy, jak: nudności, wymioty, ból brzucha, zawroty głowy, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, gorączka, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.

Ciąża:
Można stosować w czasie ciąży.

Laktacja:
Nie stosować u krów i owiec w okresie laktacji.

Nieśność:
Nie stosować u ptaków w okresie nieśności.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Należy unikać jednoczesnego podawania Lewamizolu z takimi lekami jak: pyrantel, związki fosforoorganiczne, karbaminiany, dietylokarbamazyny, morantel, oraz innymi preparatami o działaniu cholinomimetycznym, ponieważ nasilają one działanie imidazotiazoli.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Podanie preparatu w dawce dwu- lub trzykrotnie większej od zalecanej prowadzić może do pobudzenia , a później do porażenia nikotynowych receptorów zwojowych oraz do pobudzenia układu autonomicznego – przywspółczulnego i układu nerwowo-mięśniowego. Objawami zatrucia są: pobudzenie lokomotoryczne, drgawki, ślinotok, przyspieszenie oddechów i tętna, częste oddawanie moczu i defekacja, a następnie zapaść. Ostre przedawkowanie lewamizolu (przekroczenie dawki 40 mg/kg m.c. u ssaków, przekroczeniu dawki 2,79 g/kg m.c. u ptaków) może spowodować śmierć zwierzęcia wskutek uduszenia. W przypadku ww. objawów zastosować siarczan atropiny: bydło 0,6 mg/kg m.c., owce 1 mg/kg m.c., świnie 0,1 mg/kg m.c., dożylnie lub domięśniowo, powtarzać
po 3-10 minutach. Nie stosuje się drobiu ze względów technicznych.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW,
JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.
25.03.2016

INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym

Dostępne opakowania:
Pojemniki PP z wieczkiem PE zawierające 100 g, 200 g, 300 g, 1000 g produktu.
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Nowości

bestseller
bestseller
bestseller
X