HALOCUR 490 ML *ROZTWÓR *BUTELKA

Producent

INTERVET

Skład

Halofuginone zasada (w postaci soli mleczanowej) kwas benzoesowy tartrazyna

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Roztwór doustny dla cieląt

Gatunki docelowe:
Bydło

Skład:
Halofuginone zasada (w postaci soli mleczanowej)          0,50 mg/ml
kwas benzoesowy (E 210)                                            1,00 mg/ml
tartrazyna (E 102)                                                       0,03 mg/ml

Wskazania lecznicze:
U nowonarodzonych cieląt:
Zapobieganie biegunkom występującym w przebiegu zdiagnozowanych zakażeń Cryptosporidium parvum, w gospodarstwach z potwierdzoną kryptosporydiozą.
Stosowanie preparatu należy rozpocząć w ciągu pierwszych 24-28 godzin życia.
Zmniejszenie nasilenia biegunek występujących w przebiegu zdiagnozowanych zakażeń Cryptosporidium parvum.
Podawanie należy rozpocząć w ciągu 24 godzin od wystąpienia biegunki.
W obu przypadkach, wykazano ograniczenie wydalania oocyst.

Okres karencji:
Mięso i podroby: 13 dni

Specjalne ostrzeżenia:
Nie stosować na pusty żołądek.
Nie stosować w przypadkach biegunki, która trwa od ponad 24 godzin oraz u słabych cieląt.
W przypadku cieląt z objawami braku łaknienia należy podać rozpuszczony w 500 ml roztworu elektrolitowego. Zwierzętom, należy podać odpowiednią ilość siary, zgodnie z zasadami dobrej praktyki hodowlanej.
Przedawkowanie:
Objawy zatrucia mogą wystąpić po podaniu dawki dwukrotnie przekraczającej zalecaną, dlatego niezbędne jest ścisłe przestrzeganie zaleconego dawkowania. Objawami zatrucia są biegunka, występowanie krwi w kale, zmniejszenie ilości pobieranego mleka, odwodnienie, apatia, krańcowe wyczerpanie. Jeśli wystąpią objawy kliniczne przedawkowania, należy natychmiast przerwać kurację i podawać tylko mleko lub preparat mlekozastępczy.
Niezbędne może okazać się nawodnienie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom
Powtarzający się kontakt z preparatem może prowadzić do występowania objawów skórnych uczulenia.
Chronić oczy i skórę przed kontaktem z preparatem. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, należy narażoną powierzchnię przepłukać dużą ilością czystej wody. Jeżeli podrażnienie oczu utrzymuje się, należy zwrócić się o poradę medyczną.
Podczas podawania produktu należy nosić rękawice ochronne.
Po zakończenie podawania preparatu należy umyć ręce.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LUB MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI SĄ

Halocur nie powinien trafiać do cieków wodnych, ponieważ może stwarzać zagrożenie dla ryb i innych organizmów wodnych.

Wszelkie nie zużyte produkty lecznicze weterynaryjne lub pochodzące z nich odpady powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Stosować wyłącznie u zwierząt.

Warunki przechowywania i transportu:
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Okres trwałości:
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 6 miesięcy

Postać:
roztwór doustny

Opakowanie:
1 butelka 490, 980ml (w butelkach o łącznej pojemności 500, 1000ml).

Pozwolenie:
EU/2/99/013/001-002

Dawkowanie:
Wszystkie: Do podawania doustnego cielętom, po karmieniu.
35 kg < cielęta ? 45 kg: 8 ml preparatu HALOCUR, raz dziennie, przez 7 kolejnych dni
45 kg < cielęta < 60 kg: 12 ml preparatu HALOCUR, raz dziennie, przez 7 kolejnych dni
W przypadku cieląt z mniejszą lub większą masą ciała, należy przeprowadzić dokładne wyliczenie (2 ml / 10 kg m.c.)
Aby zapewnić właściwe dawkowanie, niezbędne jest stosowanie strzykawki lub innego urządzenia odpowiedniego do podawania doustnego.
Preparat należy podawać każdego dnia o tej samej porze.
Po przeprowadzeniu leczenia u pierwszego cielęcia, wszystkie następne nowonarodzone cielęta muszą być systematycznie poddawane terapii, dopóki utrzymuje się zagrożenie występowania biegunek wywoływanych przez Cryptosporidium parvum.

Producent:
Intervet Productions S.A.

Podmiot odpowiedzialny:
Intervet International B.V.

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X