FEBRIVAC DIST liofilizat i rozpuszczalnik 250 DAWEK

Producent

IDT Biologika GmbH

Temperatura przechowywania

2-8C

Opis produktu

FEBRIVAC DIST

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla norek i fretek

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY:

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii.
IDT Biologika GmbH,
Am Pharmapark,
D-06861 Dessau-Roßlau,
Niemcy

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO:

FEBRIVAC DIST, Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla norek i fretek

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI:

Jedna dawka (1 ml rozpuszczonej szczepionki) zawiera:
Atenuowany wirus nosówki szczep D 84/1 nie mniej niż 103,7 i nie więcej niż 105,2 TCID50

4. WSKAZANIA LECZNICZE:

Czynne uodparnianie norek i fretek przeciw nosówce.
Skuteczna odporność rozwija się w okresie 10 – 20 dni po szczepieniu i utrzymuje przez 12 miesięcy.

5. PRZECIWWSKAZANIA:

Nie stosować u zwierząt chorych klinicznie lub osłabionych.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Przy metafilaktycznym zastosowaniu szczepionki u zwierząt latentnie zakażonych wirusem nosówki można spodziewać się wzrostu odsetka śmiertelności w stadzie. W następstwie szczepienia przeciw nosówce u norek latentnie zakażonych wirusem choroby aleuckiej może dojść do ujawnienia się choroby i zwiększenia strat w hodowli, zwłaszcza gdy zwierzęta są zaszczepione w wieku 6 – 12 tygodni.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej www.urp.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT:

Norka, fretka.

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA:

Liofilizat rozpuścić w załączonym rozpuszczalniku w proporcji 1 ml rozpuszczalnika na 1 dawkę liofilizatu. Ogrzanie rozpuszczalnika do temp. 12 – 15 °C. Ułatwia rozpuszczenie szczepionki. Dawkę szczepionki stanowi 1 ml.

Norki (na dużych fermach)
Wszystkie zwierzęta w stadzie zaszczepić podając 1 ml szczepionki podskórnie. Szczenięta młodsze niż 10 tygodni życia, które wiadomo, że posiadają przeciwciała matczyne należy zaszczepić dwukrotnie w odstępie 4 – 6 tygodni. Szczenięta w wieku powyżej 10 tygodni szczepić jednokrotnie. Wykonanie ponownego szczepienia po upływie 6 miesięcy wzmaga i wyrównuje poziom odporności populacji. Zwierzęta ze stada podstawowego należy szczepić co roku, na miesiąc przed okresem rozrodczym.

Fretki, norki (zwierzęta towarzyszące)
Należy szczepić podając 1 ml szczepionki podskórnie. Szczenięta młodsze niż 10 tygodni życia, które wiadomo, że posiadają przeciwciała matczyne należy zaszczepić dwukrotnie w odstępie 4 – 6 tygodni. Szczenięta w wieku powyżej 10 tygodni szczepić jednokrotnie. Wykonanie ponownego szczepienia po upływie 6 miesięcy wzmaga i wyrównuje poziom odporności populacji. Szczepienia przypominające powtarzać corocznie.
Obecność przeciwciał matczynych niekorzystnie oddziałuje na wytwarzanie się odporności poszczepiennej, dlatego potomstwo pochodzące od immunizowanych matek powinno być zaszczepione w wieku powyżej 10 tygodnia życia.
W przypadkach zagrożenia epidemii nosówki niezbędne jest szczepienie metafilaktyczne całego stada zwierząt w wieku powyżej 6 tygodnia życia. W tych przypadkach dla uzyskania pełnej odporności wymagane jest powtórne zaszczepienie zwierząt w 10 tygodniu życia.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA: Brak.

10. OKRES KARENCJI: Nie dotyczy.

11. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w lodówce (2 – 8 °C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Szczepionkę zużyć natychmiast po rekonstytucji zgodnie z instrukcją.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA:
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża:
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży nie zostało określone, dlatego nie zaleca się podawania tej szczepionki w okresie ciąży. W szczególnych okolicznościach (szczepienie metafilaktyczne) można szczepić ciężarne samice, nie można wtedy jednak wykluczyć niekorzystnego oddziaływania na przebieg ciąży.

Laktacja:
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie laktacji nie zostało określone, dlatego nie zaleca się podawania tej szczepionki w okresie laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: Stosowanie produktów leczniczych o działaniu immunosupresyjnym na 14 dni przed i po szczepieniu przeciw nosówce negatywnie oddziałuje na skuteczność immunizacji. Odporność bierna wywołana podaniem surowicy przeciw nosówce utrzymuje się przez 14 dni i może w tym okresie upośledzić rozwinięcie się odporności poszczepiennej. Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym poza szczepionką Febrivac 3-Plus, jeśli są podawane w tym samym dniu, ale w różne miejsca. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki): Po podaniu dawki 10 razy większej od zalecanej jest mało prawdopodobne wystąpienie działań niepożądanych innych niż opisano w punkcie 6.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE:

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI: 2013-08-07

15. INNE INFORMACJE: Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie. W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego.

Nowości

bestseller
Dodaj do koszyka
bestseller
bestseller
bestseller
Dodaj do koszyka
X