FEBRIVAC 3-PLUS 250 DAWEK

Producent

IDT Biologika GmbH

Temperatura przechowywania

2-8C

Opis produktu

FEBRIVAC 3–PLUS

zawiesina do wstrzykiwań dla norek

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego oraz wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii, jeżeli jest inny:

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
D-06861 Dessau-Rosslau
Niemcy

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego:

FEBRIVAC 3-PLUS
zawiesina do wstrzykiwań dla norek

Skład jakościowy i ilościowy substancji cynnych:

Jedna dawka (1 ml) zawiera:
inaktywowany wirus zapalenia jelit norek, szczep E – mink -F1
– nie mniej niż 1:160 HI,
toksoid Clostridium botulinum typ C, szczep Stockholm
– niemniej niż 80 % poziomu ochronnego myszy przy rozcieńczeniu szczepionki 1:8,
Inaktywowane bakterie Pseudomonas aeruginosa, serotypów:
5 (szczep EP3), 6 (szczep EP2) i 7/8 (szczep EP1)
– nie mniej niż 1:160 jednostek ELISA/serotyp (E1:E0>1)
Adjuwant: Glinu wodorotlenek uwodniony do adsorpcji nie więcej niż 7,5 mg.

Wskazania lecznicze:

Czynne uodparnianie norek w celu zapobiegania wirusowemu zapaleniu jelit, krwiotocznemu zapaleniu płuc oraz profilaktyce intoksykacji wywoływanych  przez toksynę typ C bakterii Clostridium botulinum. Szczepione zwierzęta są chronione przez okres jednego roku.
Profilaktyczne szczepienie norek przeciw wirusowemu zapaleniu jelit, zwłaszcza młodych zwierząt w wieku 6 tygodni, prowadzi do rozwinięcia się skutecznej odporności.
Zaszczepienie stada norek we właściwym okresie czasu umożliwia skutecznie zwalczać intoksykacje wywoływane toksyną typu C bakterii Clostridium botulinum.
Szczepienie profilaktyczne chroni stado norek przed zakażeniami wywoływanymi przez ponad 90 % serotypów izolowanych z aktualnych przypadków choroby. Zastosowanie metafilaktyki pozwala na ograniczenie śmiertelności do zera w 5-6 dni po immunizacji.

Przeciwwskazania:

Nie szczepić zwierząt chorych oraz osłabionych zwłaszcza po transporcie lub podczas przenoszenia do innych pomieszczeń.

Działania niepożądane:

Nie stwierdzono.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynarjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:

Norka.

Dawkowanie i droga(i) podania:

Szczepienie podstawowe szczeniąt:
Dawkę 1 ml podać podskórnie najwcześniej między 6 a 8 tygodniem życia.
W przypadku gdy szczenięta wykazywały obecność przeciwciał matczynych szczepienie należy powtórzyć po 3-5 tygodniach.
Zwierzęta stada podstawowego:
Szczepienie należy wykonać najpóżniej na 4 tygodnie przed kryciem.
Szczepienie przypominające powtarzać corocznie.

Zalecenia dla prawidłowego podania:

Brak.

Okresy karencji:

Nie dotyczy.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w lodówce (+2 °C do +8 °C). Chronić przed światłem! Nie zamrażać.
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 8 godzin.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności, jeżeli konieczne:

Pierwsze szczepienie należy wykonać u szczeniąt najwcześniej w wieku 6 tygodni życia, gdyż obecność przeciwciał matczynych może oddziaływać na rozwinięcie się odporności czynnej. Przed użyciem szczepionkę należy dokładnie wymieszać. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Nie stosować przez całość okresu trwania ciąży i laktacji.
Dostępne są wyniki badań dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki zastosowanej równocześnie z żywą szczepionką przeciw nosówce Febrivac Dist podawanych w różne miejsca. Brak danych o interakcjach z innymi szczepionkami, dlatego nie zaleca się równoczesnego stosowania tej  szczepionki z innymi.
Nie stwierdzono działań niepożądanych po podaniu podwójnej dawki szczepionki.
Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie:

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Data zatwierdzenia lub ostatniej zmiany tekstu ulotki:

04.07.2010

Inne informacje:

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować
się podmiotem odpowiedzialnym.
Dostępne opakowania:
Butelki polietylenowe a 50 ml (50 dawek), 250 ml (250 dawek), 500 ml (500 dawek) pakowane pojedynczo w pudełko tekturowe.

Nowości

X