CADOREX 300 MG/ML.ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ 100ml

Producent

LIVISTO

Skład

Florfenikol

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Cadorex 300 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec i świń
Florfenikol

Gatunki docelowe:
Bydło, Świnia, Owca

Skład:
1 ml roztworu zawiera 300 mg florfenikolu.

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Florfenikol jest syntetycznym antybiotykiem o szerokim spektrum działania skutecznym przeciwko większości Gram-dodatnich i Gram-ujemnych izolatów od zwierząt domowych. Florfenikol działa poprzez hamowanie syntezy białek na poziomie rybosomalnym i ma działanie bakteriostatyczne. Badania laboratoryjne wykazały, że florfenikol jest aktywny przeciwko większości często izolowanych bakterii chorobotwórczych powodujących choroby układu oddechowego u bydła i owiec, które obejmują Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni u bydła. Florfenikol uważa się za środek bakteriostatyczny, ale badania in vitro florfenikolu wykazały jego bakteriobójcze działanie na Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni.

Bydło:
Po podaniu domięśniowym produktu leczniczego weterynaryjnego w zalecanej dawce 20 mg/kg mc. skuteczne stężenie we krwi u bydła utrzymuje się przez 48 godzin. Maksymalne średnie stężenie w surowicy (Cmax) wynoszące 3,37 µg/ml występuje po 3,3 godziny (Tmax) po podaniu. Średnie stężenie w surowicy 24 godziny po podaniu dawki wynosiło 0,77µg/ml. Po podaniu produktu leczniczego weterynaryjnego domięśniowo w zalecanej dawce 40 mg/kg
mc. skuteczne stężenie we krwi u bydła (tj. powyżej wartości MIC90 najważniejszych drobnoustrojów chorobotwórczych układu oddechowego) utrzymuje się przez 63 godziny. Maksymalne średnie stężenie w surowicy (Cmax) wynoszące około 5 µg/ml występuje po około 5,3 godziny (Tmax) po podaniu. Średnie stężenie w surowicy 24 godziny po podaniu dawki wynosiło około 2 µg/ml. Harmoniczna średnia wartość okresu półtrwania wynosiła 18,3 godziny.

Owce:
Po podaniu domięśniowym pierwszej dawki florfenikolu (20 mg/kg mc.) średnie maksymalne stężenie w surowicy wynoszące 10,0 µg/ml jest osiągane po 1 godzinie. Po podaniu domięśniowym trzeciej dawki, maksymalne stężenie w surowicy wynoszące 11,3 µg/ml jest osiągane po 1,5 godziny. Okres półtrwania oceniono jako równy 13,76 ± 6,42 h. Biodostępność wynosi 90%.

Świnie:
Po podaniu domięśniowym pierwszej dawki florfenikolu, maksymalne stężenie w surowicy wynoszące od 3,8 do 13,6 µg/ml jest osiągane po 1,4 godziny, a stężenia ulegają obniżeniu z okresem półtrwania wynoszącym 3,6 godziny. Po podaniu domięśniowym drugiej dawki, maksymalne stężenie w surowicy wynoszące od 3,7 do 3,8 µg/ml jest osiągane po 1,8 godzin. Od 12 do 24 godzin po podaniu domięśniowym stężenia w surowicy ulegają zmniejszeniu poniżej 1 µg/ml (wartość MIC90 dla docelowych drobnoustrojów chorobotwórczych u świń). Stężenia florfenikolu osiągane w tkance płucnej odpowiadają stężeniom w osoczu ze stosunkiem stężenia w płucach: osoczu wynoszącym w przybliżeniu 1. Po podaniu domięśniowym u świń florfenikol jest szybko wydalany, głównie w moczu. Florfenikol podlega intensywnemu metabolizmowi.

Wskazania lecznicze:
Bydło:
Choroby wywołane przez bakterie wrażliwe na florfenikol: leczenie zakażeń układu oddechowego u bydła wywoływanych przez Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni.

Owce:
Leczenie zakażeń układu oddechowego u owiec wywoływanych przez Mannheimia haemolytica i Pasteurella multocida wrażliwych na florfenikol.

Świnie:
Leczenie ostrych ognisk epidemicznych chorób układu oddechowego u świń powodowanych przez szczepy Actinobacillus pleuropneumoniae i Pasteurella multocida wrażliwe na florfenikol.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u dorosłych byków i baranów przeznaczonych do rozrodu.
Nie stosować u knurów przeznaczonych do rozrodu.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję
pomocniczą.

Działania niepożądane:
Bydło:
W okresie leczenia może wystąpić zmniejszenie konsumpcji pokarmu i przemijające rozluźnienie kału. Po zakończeniu leczenia u leczonych zwierząt następuje szybkie i pełne ustąpienie objawów. Podawanie produktu domięśniowo i podskórnie może powodować zmiany zapalne w miejscu podania, utrzymujące się do 14 dni. W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano u bydła wstrząs anafilaktyczny.
Owce:
W okresie leczenia może wystąpić zmniejszenie konsumpcji pokarmu. Po zakończeniu leczenia u leczonych zwierząt następuje szybkie i pełne ustąpienie objawów. Podawanie produktu domięśniowo może powodować zmiany zapalne w miejscu podania, utrzymujące się do 28 dni. Zazwyczaj są one łagodne i przemijające.
Świnie:
Często obserwowane działania niepożądane obejmują przemijającą biegunkę i/lub rumień/obrzęk okołoodbytowy lub odbytowy, który może występować u 50% zwierząt. Takie działania mogą występować przez tydzień. W warunkach terenowych u około 30% leczonych świń po tygodniu lub dłużej od podania drugiej dawki produktu występowała gorączka (40ºC) z towarzyszącą umiarkowaną depresją lub umiarkowaną dusznością. Przemijający obrzęk utrzymujący się do 5 dni może występować w miejscu wstrzyknięcia. Zmiany zapalne w miejscu wstrzyknięcia mogą występować do 28 dni.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów
niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii..

Interakcje:
Nieznane.

Dawkowanie:
Do leczenia

Bydło:
Podanie domięśniowe: 20 mg florfenikolu/kg masy ciała (odpowiada 1 ml produktu/15 kg masy ciała) podawane dwukrotnie w odstępie 48 godzin przy użyciu igły 16G. Podanie podskórne: 40 mg florfenikolu/kg masy ciała (odpowiada 2 ml produktu/15 kg masy ciała) podawane jednorazowo przy użyciu igły 16G. Objętość dawki podana w jednym wstrzyknięciu nie może przekraczać 10 ml. Wstrzyknięcie należy podawać wyłącznie w szyję.

Owce:
20 mg florfenikolu/kg masy ciała (odpowiada 1 ml produktu/15 kg masy ciała) podawane we wstrzyknięciu domięśniowym raz na dobę przez trzy kolejne dni. Objętość dawki podana w jednym wstrzyknięciu nie może przekraczać 4 ml.

Badania farmakokinetyczne wykazały, że średnie stężenia w osoczu utrzymują się powyżej
MIC90 (1 µg/ml) maksymalnie do 18 godzin po podaniu produktu w zalecanej dawce leczniczej.
Dostarczone dane przedkliniczne potwierdzają zalecany odstęp leczenia (24 godziny) dla
docelowych drobnoustrojów chorobotwórczych z MIC do 1 µg/ml.

Świnie:
15 mg florfenikolu/kg masy ciała (odpowiada 1 ml produktu/20 kg masy ciała) podawane we wstrzyknięciu domięśniowym w mięsień szyi dwukrotnie w odstępie 48 godzin przy użyciu igły 16G.
Objętość dawki podana w jednym wstrzyknięciu nie może przekraczać 3 ml.
W przypadku podawania domięśniowego zaleca się leczenie zwierząt we wczesnym stadium choroby i ocenę odpowiedzi na leczenie w ciągu 48 godzin po podaniu drugiego wstrzyknięcia. Jeśli objawy kliniczne choroby układu oddechowego utrzymują się 48 godzin po podaniu ostatniego wstrzyknięcia, leczenie należy zmienić, stosując inną postać leku lub inny antybiotyk i kontynuować leczenie do czasu ustąpienia objawów klinicznych.

Okres karencji:

Bydło:
Tkanki jadalne: Po podaniu domięśniowym: 30 dni
Po podaniu podskórnym: 44 dni
Mleko: produkt nie dopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone
do spożycia przez ludzi, w tym u samic ciężarnych produkujących mleko przeznaczone do
spożycia przez ludzi.

Owce:
Tkanki jadalne: Po podaniu domięśniowym: 39 dni
Mleko: produkt nie dopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone
do spożycia przez ludzi, w tym u samic ciężarnych produkujących mleko przeznaczone do
spożycia przez ludzi.

Świnie:
Tkanki jadalne: Po podaniu domięśniowym: 18 dni

Warunki przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.
Nie zamrażać

Okres trwałości:
Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 28 dni

Postać:
Roztwór do wstrzykiwań.
Klarowny, jasnożółty lub koloru słomkowego, lekko lepki roztwór, niezawierający substancji
obcych

Opakowanie:
Pudełko zawierające 1 fiolkę 100 ml
Pudełko zawierające 1 fiolkę 250 ml
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Pozwolenie:
2776

Podmiot odpowiedzialny:
LIVISTO Int’l, S.L.
Av. Universitat Autònoma, 29
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Hiszpania

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X