ANIMELOXAN 20MG/ML 100ML *ROZTWÓR

Producent

ANI MEDICA

Skład

MELOKSYKAM

Temperatura przechowywania

<25C

Opis produktu

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni

Gatunki docelowe:
Bydło, Świnia, Koń

Skład:
1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera:
Substancja czynna:
Meloksykam 20 mg
Substancje pomocnicze:
Etanol, bezwodny 158,00 mg
Roztwór do wstrzykiwań.
Klarowny, żółty roztwór.

Właściwości farmakologiczne (działanie):
Meloksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), należącym do grupy oksykamów. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn, przez co wywołuje efekt przeciwzapalny, przeciwbólowy, przeciwwysiękowy i przeciwgorączkowy. Meloksykam zmniejsza nacieki leukocytów do tkanki objętej procesem zapalnym. W mniejszym stopniu hamuje również wywoływaną kolagenem agregację trombocytów.
Badania in vitro oraz in vivo wykazały, iż meloksykam w większym stopniu hamuje cyklooksygenazę-2 (COX-2) niż cyklooksygenazę-1 (COX-1).

Wskazania lecznicze:
Bydło:
Do stosowania w ostrych stanach zapalnych układu oddechowego, w połączeniu z odpowiednim leczeniem antybiotykowym, w celu zmniejszenia objawów klinicznych u bydła.
Zmniejszenie objawów klinicznych biegunki w połączeniu z odpowiednią doustną terapią nawadniającą u cieląt w wieku powyżej jednego tygodnia życia i u młodego bydła przed okresem laktacji.
Leczenie wspomagające w ostrym stanie zapalnym wymienia w połączeniu z terapią antybiotykową.
W celu uśmierzenia bólu pooperacyjnego po zabiegu usunięcia rogów u cieląt.
Świnie:
Zmniejszenie objawów kulawizny i zapalenia w przebiegu niezakaźnych schorzeń układu ruchu.
Leczenie wspomagające posocznicy i toksemii poporodowej (zespół mastitis-metritis-agalactia) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową.
Konie:
Ograniczenie reakcji zapalnej i bólu podczas ostrych i przewlekłych schorzeń układu kostno-mięśniowego.
Ograniczenie bólu związanego z kolką pochodząca z układu pokarmowego.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u koni w wieku poniżej 6 tygodni.
Nie stosować u zwierząt z upośledzoną funkcją wątroby, serca lub nerek, u zwierząt ze schorzeniami krwotocznymi lub w przypadku występowania zmian wrzodowych w przewodzie pokarmowym.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
W leczeniu biegunki u bydła nie stosować u zwierząt w wieku poniżej jednego tygodnia życia.

Działania niepożądane:
U bydła po pojedynczym podaniu podskórnym może wystąpić przejściowy, niewywołujący bólu obrzęk, który może utrzymywać się przez okres do 23 dni. Podanie dożylne jest dobrze tolerowane.
U świń dobrze są tolerowane dwa następujące po sobie podania domięśniowe z występującym po nich miejscowym podrażnieniem, które może utrzymywać się przez okres do 9 dni.
U koni może wystąpić przejściowy obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zanikający samoistnie.
W rzadkich przypadkach, które mogą być poważne (w tym śmiertelne), może dojść do reakcji anafilaktycznych, które należy leczyć objawowo.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce, poinformuj o nich lekarza weterynarii.
Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
– bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia)
– często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)
– niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)
– rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)
– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt włączając pojedyncze raporty).

Okres karencji:
Bydło:
Tkanki jadalne: 15 dni
Mleko: 5 dni
Świnie:
Tkanki jadalne: 8 dni
Konie:
Tkanki jadalne: 5 dni
Nie stosować u koni produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Postać:
roztwór inj.

Opakowanie:
Fiolki 50 ml i 100 ml

Pozwolenie:
2236

Dawkowanie:
Roztwór do wstrzykiwań.
Bydło:
Pojedyncze wstrzyknięcie podskórne lub dożylne w dawce 0,5 mg meloksykamu/kg masy ciała (t.j. 2,5 ml/100 kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową lub leczeniem nawadniającym, gdy jest to właściwe.
Świnie:
Pojedyncze wstrzyknięcie domięśniowe w dawce 0,4 mg meloksykamu/kg masy ciała (t.j. 2,0 ml/100 kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową, gdy jest to właściwe. Jeśli zachodzi konieczność, meloksykam można podać powtórnie po upływie 24 godzin.
Konie:
Pojedyncze wstrzyknięcie dożylne w dawce 0,6 mg meloksykamu/kg masy ciała (t.j. 3,0 ml/100 kg masy ciała).

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Produkt leczniczy weterynaryjny nie wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego wynosi 28 dni.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Po otworzeniu produktu po raz pierwszy należy, używając terminu ważności podanego na etykiecie określić datę po upływie której pozostały w pojemniku produkt powinien zostać usunięty. Data usunięcia odpadów powinna zostać zapisana w miejscu do tego przeznaczonym.

Producent:
aniMedica GmbH

Podmiot odpowiedzialny:
aniMedica GmbH

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X