ALIZIN 30MG/ML 10ML *ROZTWÓR* FIOLKA

Producent

VIRBAC

Skład

AGLEPRISTON

Temperatura przechowywania

<25 C

Opis produktu

Roztwór do wstrzykiwań

Gatunki docelowe:

Pies

Skład:

Aglepriston 30 mg/ml w bezwodnym nośniku (zawiera olej arachidowy).

Właściwości farmakologiczne (działanie):

Alizin stwarza zupełnie nowe możliwości rozwiązania problemu nieplanowanej ciąży u suk. Jest to środek o bardzo precyzyjnym działaniu, który łączy w sobie łatwość stosowania, wysoką skuteczność i bezpieczeństwo. Alizin jest roztworem do iniekcji, zawierającym antagonistę progesteronu – aglepriston.

Aglepriston jest syntetycznym antagonistą progesteronu. Oddziałuje na receptory progesteronowe w macicy, wobec których wykazuje 3 razy silniejsze powinowactwo niż progesteron endogenny. Łącząc się z receptorami progesteronowymi, aglepriston blokuje sygnały, które w innym przypadku umożliwiłyby komórce jajowej zagnieżdżenie się w macicy i utrzymanie ciąży. We wczesnym stadium ciąży aglepriston powstrzymuje zmiany w błonie śluzowej macicy oraz modyfikuje wydzielanie, zapobiegając w ten sposób implantacji. Podawanie aglepristonu w późniejszym stadium uniemożliwia utrzymanie ciąży, prowadzi do jej przerwania i wydalenia płodu.

Aglepriston działa przeciwnie do progesteronu: jest antyhormonem blokującym receptory progesteronowe; jest cząsteczką bez działania hormonalnego.

Alizin zapewnia optymalny komfort suce i jej właścicielom, szczególnie w przypadku stosowania w początkowym okresie ciąży. W tym okresie Alizin nie wywołuje żadnych poważniejszych skutków ubocznych. Jedynym objawem klinicznym, jaki można zauważyć, jest surowiczy wypływ z pochwy. Wypływy są często trudne do zaobserwowania, ponieważ suka się wylizuje. W przypadku zastosowania w późniejszym okresie ciąży mogą pojawić się brązowawe wypływy z pochwy między 72 a 96 godziną od podania. Wypływy te są skutkiem upłynnienia tkanek płodu i zanikają samoistnie. Mogą pojawić się również objawy typowe dla zbliżającego się porodu – takie, jak: niepokój, dyszenie, zmniejszony apetyt i przekrwienie gruczołów sutkowych. Objawy te są przejściowe. Do przerwania ciąży dochodzi w ciągu około 3-4 dni po podaniu Alizin, ale czas ten może się też wydłużyć do 7 dni. Im bardziej zaawansowana ciąża, tym szybciej dochodzi do jej przerwania.
Nie wykazano toksycznego działania aglepristonu na szpik kostny, nerki ani wątrobę.

Wyniki przeprowadzonych badań oraz raporty z monitorowania działań niepożądanych potwierdzają dobrą tolerancję miejscową po podaniu podskórnym.

W czasie wykonywania iniekcji może pojawić się przejściowa bolesność. Może również wystąpić reakcja w miejscu iniekcji, która ustępuje samoistnie.

Stosowanie Alizin nie zwiększa częstotliwości występowania infekcji macicy. U 3,4% przypadków zauważono występowanie infekcji macicy w czasie następnych 18 miesięcy po podaniu Alizin. Infekcje te ustępowały po odpowiednim leczeniu. Częstotliwość występowania infekcji była porównywalna do średniej w ogólnej populacji suk (2-5%). Okres międzyrujowy po zastosowaniu Alizin może być skrócony do 1,5 – 3 miesięcy, co jest wynikiem luteolizy następującej po wydaleniu płodów. Kolejna ruja przebiega zgodnie z fizjologią, a więc zajście w ciążę jest możliwe. 58 suk otrzymało narastające dawki (od 0 do 135 mg/kg) aglepristonu, a następnie zostały pokryte. Ciąża i poród przebiegały normalnie u wszystkich suk. Aglepriston nie miał żadnego wpływu na zdrowie szczeniaków.

Wskazania lecznicze:

Wywołanie poronienia u ciężarnych suk do 45 dnia po kryciu.

Przeciwwskazania:

Wobec braku odpowiednich danych, nie zaleca się stosowania u psów z zaburzeniami funkcji wątroby lub nerek, u zwierząt z cukrzycą oraz u psów w złym stanie zdrowia. Ponieważ aglepriston wykazuje powinowactwo do receptorów glukokortykoidowych, nie powinno się go stosować u psów z objawami (lub bez objawów – forma utajona) niewydolności nadnerczy (choroba Addisona – cisawica) oraz u psów z genetyczną predyspozycją do chronicznej niewydolności nadnerczy. Preparatu nie powinno się stosować u psów ze znaną nadwrażliwością na aglepriston lub nośnik (olej arachidowy) użyty w preparacie.

Działania niepożądane:

U suk, którym podaje się preparat po 20-tym dniu ciąży, poronieniu towarzyszą fizjologiczne objawy porodu: wydalenie płodu, upławy z pochwy, spadek apetytu, niepokój, przekrwienie gruczołu mlekowego. W badaniach terenowych u 3,4% zwierząt stwierdzono zakażenia macicy. Po sprowokowanym podaniem preparatu poronieniu, często jest obserwowany wczesny powrót rui (okres międzyrujowy skrócony o 1 do 3 miesięcy). W badaniach terenowych stwierdzono występowanie efektów ubocznych, takich jak: brak łaknienia (25%), pobudzenie (23%), depresja (21%), wymioty (2%), biegunki (13%). Badania terenowe wykazały, że podanie preparatu wywołuje u 17% suk krótkotrwały ból podczas i bezpośrednio po iniekcji, a u 23% zwierząt lokalną reakcję zapalną
w miejscu wstrzyknięcia> Rozmiar i natężenie tej reakcji zależy od objętości podanego produktu. Może dochodzić również do występowania obrzęku, zgrubienia skóry, powiększenia lokalnych węzłów chłonnych i powstania owrzodzeń. Wszystkie reakcje lokalne zanikają zazwyczaj w ciągu 28 dni po iniekcji.Badania terenowe wykazały, że u 4,5% psów podanie preparatu wywołało zmiany hematologiczno-biochemiczne. Zmiany te były zawsze przejściowe i odwracalne. Obserwowano: neutrofilię, neutropenię, trombocytozę, zmiany w wartości hematokrytu, limfocytozę, limfopenię. Obserwowano też zmienione (podwyższone) wartości wskaźników biochemicznych: mocznika, kreatyniny, chlorków, potasu, sodu, aktywności enzymów ALT, ALP, AST.

Specjalne ostrzeżenia:

Antyprogestageny są stosowane u ludzi do wywoływania poronień. Przypadkowe wstrzyknięcie może być niebezpieczne dla kobiet ciężarnych, starających się zajść w ciążę lub kobiet, u których istnieje prawdopodobieństwo ciąży. Zarówno lekarz weterynarii stosujący produkt jak i osoba przytrzymująca psa powinni uważać podczas podania preparatu, aby uniknąć przypadkowego wstrzyknięcia. Kobiety ciężarne powinny zachować szczególną ostrożność przy podawaniu preparatu. Nośnikiem w preparacie jest olej, który może powodować długotrwałe reakcje w miejscu podania. Po przypadkowym wstrzyknięciu preparatu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną oraz udostępnić lekarzowi ulotkę z ostrzeżeniem. Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać kontaktu z produktem lub zakładać rękawiczki ochronne przy jego stosowaniu.

Postać:

roztwór inj.

Opakowanie:

1 fiolka 5 ml, 1 fiolka 10 ml, 1 fiolka 30 ml, 10 fiolek 10 ml

Pozwolenie:

1627

Dawkowanie:

Pies: Stosować w okresie do 45 dni po kryciu. W celu określenia właściwej dawki (0,33 ml/kg m.c.) należy zważyć zwierzę. Podawać w iniekcji podskórnej. Dawkę większą niż 5 ml należy podawać w kilka miejsc. Zaleca się lekki masaż miejsca iniekcji. Drugą iniekcję należy wykonać w odstępie 24 godzin. Należy umówić wizytę kontrolną dla potwierdzenia skuteczności interwencji: 20 dni
w przypadku podania Alizin w początkowym okresie ciąży, 8 dni w przypadku podania Alizin w późniejszym okresie ciąży. Uwaga! podanie sukom aglepristonu w trakcie rui nie zapobiega zapłodnieniu. Jest zatem ważne, aby poinformować właścicieli (w przypadku wczesnej interwencji), że ponowne krycie może doprowadzić do kolejnej ciąży.

Producent:

Virbac S.A.

Podmiot odpowiedzialny:

Virbac S.A.

 

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X