ADVOCATE PIES 2.5ML X3 10-25KG *ROZTWÓR*BLISTER

Producent

BAYER D

Skład

IMIDAKLOPRID+MOKSYDEKTYNA

Data ważności

.

Temperatura przechowywania

<30C

Opis produktu

Gatunki docelowe:

Pies

Skład:

Każda dawka (pipetka) zawiera:

Imidakloprid: 250 mg

Moksydektyna: 62,5 mg

Substancja pomocnicza: Alkohol benzylowy, 1 mg/ml butylohydroksytoluen (E 321; jako przeciwutleniacz)

Wskazania lecznicze:

Do stosowania u psów dotkniętych, lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów: W celu zwalczania i zapobiegania infestacji pcheł (Ctenocephalides felis), zwalczanie wszołów (Trichodectes canis), zwalczania inwazji świerzbowca usznego (Otodectes cynotis), świerzbowca drążącego (Sarcoptes scabiei var. canis), nużeńca psiego (Demodex canis), zapobieganiu inwazji nicieni wywołujących robaczycę serca (larwy L3 i L4 Dirofilaria immitis), zwalczanie Angiostrongylus vasorum a także zwalczania infestacji nicieni żołądkowo-jelitowych (larw L4, niedojrzałych
i dojrzałych dorosłych postaci Toxocara canis, Ancylostoma caninum oraz Uncinaria stenocephala, dorosłych postaci Toxascaris leonina i Trichuris vulpis). Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FAD).

Przeciwwskazania:

Nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Bezpieczeństwo stosowania tego produktu leczniczego weterynaryjnego podczas ciąży i w trakcie laktacji nie było oceniane. Badania laboratoryjne z zastosowania zarówno imidaklopridu i moksydektyny u szczurów i królików
nie dostarczyły dowodów na działanie teratogenne, embriotoksyczne lub szkodliwe dla samic. Produkt należy stosować jedynie w oparciu o ocenę bilansu korzyści do ryzyka przeprowadzoną przez lekarza weterynarii. Dla kotów należy stosować odpowiednio produkt “Advocate dla kotów”, zawierający 100 mg/ml imidaklopridu i 10 mg/ml moksydektyny.

Działania niepożądane:

Stosowanie produktu u psów może powodować przemijające objawy świądu. W rzadkich przypadkach może dochodzić do przetłuszczania się sierści, pojawiania się rumienia i wymiotów. Objawy te ustępują samoistnie, bez dodatkowego leczenia. W sporadycznych przypadkach, produkt może powodować lokalne reakcje uczuleniowe. Jeśli zwierzę wylizuje miejsce podania preparatu, może sporadycznie dochodzić do pojawiania się przejściowych objawów ze strony układu nerwowego, takich jak ataksja, uogólnione drżenie, objawy ze strony oczu (rozszerzenie źrenic, słabo wyrażony odruch źrenicowy, oczopląs), zaburzenia oddychania, nadmierne ślinienie się i wymioty. Produkt posiada gorzki smak. W niektórych przypadkach, jeśli zwierzę wylizuje miejsce podania produktu tuż po zabiegu, może dochodzić do nadmiernego ślinienia. Zjawisko to nie jest to objawem zatrucia i ustępuje samoistnie w ciągu kilku minut, bez dodatkowych zabiegów. Prawidłowe naniesienie preparatu minimalizuje możliwość wylizywania miejsca jego podania. W bardzo rzadkich przypadkach produkt może powodować reakcję lokalną w miejscu podania objawiającą się przejściowymi zmianami w zachowaniu, takimi jak ospałość, niepokój, brak łaknienia. W razie przypadkowego połknięcia preparatu, należy podjąć leczenie objawowe. Nie istnieje specyficzna odtrutka. Korzystne może okazać się podanie węgla aktywowanego. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

Okres karencji:

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia:

Zalecenia dla prawidłowego podania:

Oddziel jedną pipetkę od opakowania. Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę. Odwróć końcówkę i umieść drugim końcem na pipetce. Przekręć końcówkę, aby przebić zamknięcie, po czym zdejmij końcówkę z pipetki, jak pokazano na rysunku. Dla psów o masie ciała do 25 kg: Stojącemu psu rozsuń sierść pomiędzy łopatkami, tak,
aby widoczna była goła skóra. Jeśli to możliwe nanoś na nieuszkodzoną skórę. Przytknij koniec pipetki do skóry i kilkukrotnie, mocno ją ściśnij, w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio
na skórę. Dla psów o masie ciała powyżej 25 kg: Aby ułatwić nanoszenie preparatu pies powinien znajdować się w pozycji stojącej. Zawartość pipetki powinna zostać naniesiona w równych ilościach w 3 – 4 miejsca położone jedno za drugim wzdłuż grzbietu, począwszy od miejsca pomiędzy łopatkami, aż do nasady ogona. W każdym miejscu należy rozsunąć sierść tak, aby widoczna była goła skóra. Jeśli to możliwe nanoś na nieuszkodzoną skórę. Przytknij koniec pipetki do skóry i delikatnie ją ściśnij, w celu wyciśnięcia części jej zawartości bezpośrednio na skórę. Nie wyciskaj zbyt dużej ilości preparatu w jednym miejscu, gdyż może spowodować to spływanie jego po boku zwierzęcia.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:

Należy zachować ostrożność i nie dopuścić, aby zawartość pipetki lub preparat z miejsca podania nie zetknęły się z oczami lub pyskiem leczonego zwierzęcia lub zwierząt mających z nim kontakt. Nie należy dopuszczać, aby zwierzęta, którym ostatnio nanoszono preparat wzajemnie się czyściły (wylizywały). Jeśli produkt jest nanoszony na 3 – 4 różne miejsca, należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiające zwierzętom wylizywania miejsc aplikacji preparatu. Produkt zawiera moksydektynę (makrocykliczny lakton) dlatego należy dopilnować aby u psów takich ras jak owczarki Collie, Owczarek Staroangielski oraz gatunki pokrewne i ich krzyżówki starannie i prawidłowo nanosić preparat, tak jak opisano to w części 4.9 (dawkowanie) w szczególności nie należy dopuszczać do przypadkowego połykania (zlizywania) przez zwierzęta leczone lub inne zwierzęta z ich otoczenia. Pomimo, że produkt może być bezpiecznie podawany psom zaatakowanym przez robaczycę serca, nie wykazuje on działania terapeutycznego na dorosłe postaci Dirofilaria immitis. Dlatego też zaleca się, aby wszystkie psy powyżej 6 miesiąca życia, żyjące na terenach endemicznego występowania tego nicienia zostały przebadane pod kątem obecności dorosłych pasożytów wywołujących robaczycę serca przed zastosowaniem u nich tego produktu. Stosowanie
u zwierząt o masie ciała nieprzekraczającej 1 kg powinno być oparte na ocenie bilansu korzyści do ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. Z uwagi na fakt ograniczonego doświadczenia
w stosowaniu tego produktu u zwierząt chorych i osłabionych jego zastosowanie u takich osobników powinno być oparte na ocenie bilansu korzyści do ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. Krótkotrwały, jedno lub dwukrotny kontakt zwierzęcia z wodą pomiędzy comiesięcznym nanoszeniem preparatu nie powoduje znaczącego spadku skuteczności produktu. Jednakże częste mycie przy pomocy szamponu lub zanurzanie zwierzęcia w wodzie po naniesieniu preparatu może znacznie ograniczyć skuteczność produktu. Advocate nie powinien przedostawać się
do wód powierzchniowych, z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie może stanowić dla organizmów wodnych; moksydektyna jest wysoce toksyczna dla organizmów wodnych. Psom nie powinno się pozwalać pływać w zbiornikach wodnych przed upływem 4 dni od zastosowania preparatu. Należy unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami i ustami. W trakcie nakładania preparatu nie należy jeść, pić, ani palić. Po podaniu należy dokładnie umyć ręce. Nie należy dotykać skóry zwierzęcia w miejscu aplikacji przed jej wyschnięciem. W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze, należy natychmiast zmyć preparat wodą i mydłem. Osoby, o których wiadomo, że cechują się nadwrażliwością na alkohol benzylowy, imidakloprid, czy moksydektynę, powinny podawać ten produkt
ze szczególną ostrożnością. W bardzo rzadkich przypadkach produkt może powodować uczulenia skórne lub przejściowe reakcje skórne (np. alergia, podrażnienie, mrowienie). W sytuacji przypadkowego dostania się preparatu do oczu, należy obficie przepłukać je wodą. Jeśli podrażnienie skóry lub oczu utrzymuje się, lub jeśli preparat został przypadkowo połknięty, należy zasięgnąć pomocy medycznej oraz pokazać lekarzowi ulotkę. Rozpuszczalnik użyty w Advocate może plamić niektóre materiały, łącznie ze skórą, tkaninami, tworzywami sztucznymi i wykańczanymi powierzchniami. Należy pozwolić, aby miejsce podania preparatu wyschło, zanim dopuści się do jego kontaktu z takimi materiałami.

Postać:

roztwór do nakrapiania

Opakowanie:

2,5 ml pipetki 3, 4, 6, 21, 42 sztuk.

Pozwolenie:

EU/2/03/039/009

Dawkowanie:

Pies: Advocate dla bardzo dużych psów

(> 10-25 kg) 2,5 ml

Jednorazowe zastosowanie preparatu zapobiega inwazji pcheł przez kolejne 4 tygodnie. Bytujące w otoczeniu zwierzęcia poczwarki mogą rozwinąć w się w ciągu 6 tygodni od rozpoczęcia leczenia, lub nawet później, w zależności od warunków klimatycznych. Dlatego też może okazać się konieczne połączenie leczenia przy pomocy preparatu Advocate z postępowaniem mającym na celu przerwanie cyklu życiowego pcheł w otoczeniu zwierzęcia. Spowodować to może jeszcze szybsze zniszczenie populacji pcheł w gospodarstwie domowym. Jeśli produkt wykorzystywany jest jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry, powinien być podawany odstępach miesięcznych. Zwalczanie wszołów (Trichodectes canis). Należy zastosować pojedynczą dawkę. Zalecane jest przeprowadzenie po 30 dniach następnego badanie ponieważ niektóre zwierzęta mogą wymagać podania drugiej dawki. Zwalczanie inwazji świerzbowca usznego (Otodectes cynotis) Preparat należy podać jednokrotnie. Przed rozpoczęciem leczenia należy delikatnie usunąć zalegającą wydzielinę z zewnętrznego przewodu słuchowego. Po 30 dniach od zakończenia leczenia zalecane jest badanie kontrolne przez lekarza weterynarii, gdyż w niektórych przypadkach może okazać się konieczna ponowna kuracja. Preparatu nie należy aplikować bezpośrednio do przewodu słuchowego. Zwalczanie świerzbowca drążącego (Sarcoptes scabiei var. Canis) Zalecane jest dwukrotne podanie preparatu w odstępie 4 tygodni. Zwalczanie nużeńca psiego (Demodex canis), Zalecane jest podanie preparatu od 2 do 4 razy w odstępie 4 tygodni, co jest skuteczne przeciwko Demodex canis i prowadzi do znaczącej poprawy obrazu klinicznego. Ponieważ jednak etiologia demodekozy ma charakter złożony zaleca się, jeśli to możliwe, jednoczesne leczenie choroby zasadniczej. Zapobieganie robaczycy serca (Dirofilarioza) Psy bytujące na terenach endemicznych
dla robaczycy serca (Dirofilarioza), lub te, które podróżowały do takich miejsc, mogą być zaatakowane przez dorosłe postaci tych pasożytów. Z tego względu przed podaniem preparatu Advocate, należy rozważyć zastosowanie się do wskazówek podanych w części „SPECJALNE OSTRZEŻENIA”. W celu zapobiegania robaczycy serca, produkt musi być stosowany w regularnych, miesięcznych odstępach w porze występowania moskitów (żywiciela pośredniego, który przenosi larwy tego nicienia). Preparat można stosować w ciągu całego roku lub przynajmniej na miesiąc przed pierwszym spodziewanym pojawieniem się moskitów. Leczenie powinno być kontynuowane w regularnych, comiesięcznych odstępach czasu, aż do upłynięcia miesiąca od ostatniego narażenia się na ukąszenia moskitów. Aby wdrożyć stały schemat leczenia, zaleca się wyznaczenie tego samego dnia każdego miesiąca jako dnia podawania preparatu. W sytuacji zastępowania innego produktu zapobiegającego robaczycy serca w ramach programu profilaktycznego, pierwsze zastosowanie preparatu Advocate musi nastąpić w ciągu 1 miesiąca od podania ostatniej dawki poprzednio stosowanego środka. Na terenach niebędących endemicznymi dla nicieni wywołujących robaczycę serca psy nie powinny być zagrożone ze strony tych pasożytów. Dlatego też można u nich stosować ten preparat bez zachowywania szczególnych środków ostrożności. Zwalczanie Angiostrongylus vasorum. Należy zastosować pojedynczą dawkę. Zalecane jest przeprowadzenie po 30 dniach następnego badanie ponieważ niektóre zwierzęta mogą wymagać podania drugiej dawki. Zwalczanie inwazji obleńców, tęgoryjców i włosogłówki Na terenach endemicznych dla robaczycy serca, comiesięczne stosowanie preparatu może znacząco ograniczyć ryzyko ponownej infestacji spowodowanej zarówno przez obleńce, tęgoryjce jak i włosogłówki. Na terenach niebędących endemicznymi dla nicieni wywołujących robaczycę serca, produkt może być stosowany jako element sezonowego programu profilaktycznego skierowanego przeciwko pchłom i nicieniom żołądkowo-jelitowym. Badania wykazały, że comiesięczne stosowanie preparatu u psów zapobiega inwazji Uncinaria stenocephala. Wyłącznie do stosowania zewnętrznego Należy nanosić miejscowo, na skórę, pomiędzy łopatkami.

Producent:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Animal Health GmbH

 

Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Nowości

X